งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสั่งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับควบตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปแต่งตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสั่งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับควบตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปแต่งตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสั่งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับควบตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งเลขที่อื่นในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมในกรมเดียวกัน ตำแหน่งในระดับควบ หมายถึง ตำแหน่งที่ ก.พ. อนุมัติเป็นหลักการ ให้กำหนดเป็นระดับสูงขึ้นได้อีก 2 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 สายงาน ดังนี้

3 1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
ซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 ได้ทุกตำแหน่ง เช่น - เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 - เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 - ช่างชลประทาน 1-3 - ช่างสำรวจ 1-3 - ฯลฯ 2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 ได้ทุกตำแหน่ง เช่น - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 - นายช่างชลประทาน 2-4 - นายช่างสำรวจ 2-4 - ฯลฯ

4 3. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ซึ่ง ก. พ
3. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ ได้ทุกตำแหน่ง เช่น - บุคลากร 3-5 - นักวิชาการพัสดุ 3-5 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน 3-5 - วิศวกร 3-5 - วิศวกรชลประทาน 3-5 - ฯลฯ 4. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ ได้ทุกตำแหน่ง เช่น - แพทย์ 4-6 - ฯลฯ

5 กรณีที่เป็นการย้ายต่างสำนัก/กอง(อยู่ในอำนาจกรมฯ)
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะย้ายให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ ก.พ. กำหนด 2. ส่งเรื่องให้กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เพื่อตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง 3. ส่งเรื่องให้ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบอัตราเงินเดือนของตำแหน่งว่าง

6 กรณีที่เป็นการย้ายต่างสำนัก/กอง(อยู่ในอำนาจกรมฯ)
4. ส่งเรื่องคืน ฝ่ายสรรหาฯ เพื่อตรวจสอบประวัติของข้าราชการที่จะย้าย ดังนี้ 1) ชื่อ – สกุล 2.) เลขประจำตัวประชาชน 3) ชื่อตำแหน่ง 4) ตำแหน่งเลขที่ 5) สังกัด 6) อัตราเงินเดือน

7 กรณีที่เป็นการย้ายต่างสำนัก/กอง(อยู่ในอำนาจกรมฯ)
5. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบรองอธิบดีในสายงานที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ 6. ขอความเห็นชอบอธิบดี 7. จัดทำคำสั่งเสนออธิบดี ลงนามทุกวันที่ 15 ของเดือน 8. เวียนสำเนาคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการ)

8 หลักเกณฑ์การย้าย 1. มีตำแหน่งว่าง ยกเว้น กรณีย้ายสับเปลี่ยน
1. มีตำแหน่งว่าง ยกเว้น กรณีย้ายสับเปลี่ยน 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3. รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม

9 หลักเกณฑ์การย้าย 4. กรณีที่ย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หากไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มาก่อน ต้องผ่านการสอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น

10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ได้แก่ - มาตรา ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา ให้อธิบดีผู้บัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี ตามหลังเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง - มาตรา ว่าด้วยการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ตามหลังเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด - มาตรา ว่าด้วยการให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาบังคับใช้โดยอนุโลม

11 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. - สร 1003/ว 11 ลงวันที่ กันยายน 2519 - สร 0705/ ว 6 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2521 - สร 0705/ว 13 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2521 - สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 - สร 0711/ ว 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 - นร /22 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 - นร /ว 11 ลงวันที่ 27 กันยายน การปรับเงินเดือน 5% 4. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 777/2548 ลงวันที่ - ที่ ข 777/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน การมอบอำนาจให้


ดาวน์โหลด ppt การสั่งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับควบตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปแต่งตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google