งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
คณะกรรมการวิชาการ (บรรณารักษ์)

2 ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศและความต้องการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ ประโยชน์ของการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ วิธีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

3 กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ และความต้องการสารสนเทศ

4 กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดที่มีวัตถุประสงค์ ในการใช้สารสนเทศอย่างชัดเจน เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อความบันเทิง โดยการใช้นี้มิได้จำกัดเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งอื่น ๆ ที่สามารถแสวงหาสารสนเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลหรือแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

5 กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ (ต่อ)
ประเภทของกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศของห้องสมุด กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศในปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศในอนาคต กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศที่สำคัญของห้องสมุดโรงเรียน นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง

6 ความต้องการสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ หมายถึง การตระหนักถึงความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจที่มีอยู่ของสารสนเทศ และต้องการสารสนเทศเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ เช่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความแน่ใจ เพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อตัดสินใจ เป็นต้น

7 ความต้องการสารสนเทศ (ต่อ)
กลุ่มผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ เนื้อหาของสารสนเทศ ความถูกต้องของสารสนเทศ ปริมาณของสารสนเทศ ความซับซ้อนของสารสนเทศ ความทันสมัยของสารสนเทศ ความทันการของสารสนเทศ ภาษาของสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ คุณภาพของสื่อที่ใช้ใน การนำเสนอสารสนเทศ ประโยชน์ในการนำสารสนเทศไปใช้

8 การศึกษาความต้องการ สารสนเทศของผู้ใช้

9 ประโยชน์ของการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้
การจัดบริการสารสนเทศ การกำหนดประเภทของบริการสารสนเทศที่จะจัด การจัดบุคลากรที่ให้บริการ การวางแผนงบประมาณที่ต้องใช้ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนและจัดทำนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

10 วิธีการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศในอดีต เช่น การพิจารณาประวัติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การวิเคราะห์คำขอใช้สารสนเทศ การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด การศึกษาการอ้างถึง เช่น การพิจารณารายการอ้างอิงในผลงานวิชาการของครูผู้สอน การพิจารณารายการอ้างอิงในผลงานของนักเรียน

11 วิธีการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ (ต่อ)
การวิเคราะห์สถานการณ์ การศึกษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ การสอบถามจากผู้ใช้ การศึกษาความต้องการสารสนเทศจากผู้ใช้ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึก

12 ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้
การกำหนดผู้ที่จะดำเนินการศึกษา การศึกษางานในอดีต การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา การกำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่จะศึกษา การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ด้วยวิธีการต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปราย และรายงานผลการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google