งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง หน้าหลัก ออกโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง หน้าหลัก ออกโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง หน้าหลัก ออกโปรแกรม

2 เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
หลักความพอเพียง คำพ่อสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บทกลอนเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดีครับ ร.ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจถวายพระพร โดยการจัดทำสื่อเรื่อง เดินตามพ่ออยู่อย่างพอเพียง เชิญท่านเลือกตามหัวข้อได้เลยครับ ออกโปรแกรม

3 คำพ่อสอน “ ประเทศไทยสมัยก่อนนี้ถือหลักพอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ ” พระราชดำรัส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุธศักราช 2540 ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

4 หลักความพอเพียง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

7 การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพก็ตาม 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต 4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

8 เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
  คือการนำหลักการความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์และปฏิบัติภายในโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมออมเงิน กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมสวนสมุนไพร เป็นต้น ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

9 โอ้เศรษฐกิจพอเพียงเสียงจากพ่อ อย่ารีรอขอให้จำทำให้เห็น
โอ้เศรษฐกิจพอเพียงเสียงจากพ่อ     อย่ารีรอขอให้จำทำให้เห็น    กินพอดีมีพออยู่รู้ประเด็น         หายลำเค็ญเป็นเศรษฐีมีสุขพลัน    อยู่พอเพียงเลี้ยงตัวได้ไม่อายอด    เพราะต้องจดจ่ายและรับดับกระสันต์    รับเท่าใดไม่จ่ายหมดทดไว้กัน    รวยนิรันดร์มั่นสายกลางทางสมดุลย    นำความรู้อยู่ในดินถิ่นกำเนิด      พลิกดินเถิดสิ่งประเสริฐเกิดไม่สูญ    ปลูกที่กินกินที่ปลูกสุขเพิ่มคูณ      หนี้สินสูญพูนความสุขทุกถิ่นไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

10 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร
ทรงพระเจริญ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร ขอขอบพระคุณที่ให้ร.ร.วัดชมนิมิต ได้จัดทำเรื่อง เดินตามพ่ออยู่พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ออกโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง หน้าหลัก ออกโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google