งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะสำคัญของผู้นำยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะสำคัญของผู้นำยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะสำคัญของผู้นำยุคใหม่
ส่วนที่ 3 : คุณลักษณะสำคัญของผู้นำยุคใหม่

2 1. ด้านลักษณะชีวิต 1.1 ความซื่อสัตย์ 1.2 ความยุติธรรม
1.3 ความเสียสละอุทิศตัว 1.4 ความถ่อมใจ 1.5 ความมีวินัย 1.6 มุ่งมั่น ขยัน พากเพียร 1.7 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3 2. ด้านความรู้ 2.1 รู้ “ สหวิทยาการศาสตร์ ” พร้อมกับเชี่ยวชาญ “ เฉพาะศาสตร์ ” 2.2 รู้ “ ไตรยุคศาสตร์ ” : ยุคอดีต ยุคปัจจุบัน และยุคอนาคต 1) ต้องรู้ “ ประวัติศาสตร์ ” : เพื่อสามารถวิเคราะห์อดีต 2) ต้องรู้ “ ปัจจุบันศาสตร์ ” : เพื่อสามารถเข้าใจปัจจุบัน 3) ต้องรู้ “ อนาคตศาสตร์ ” : เพื่อสามารถคาดการณ์อนาคต

4 2. ด้านความรู้ 2.3 รู้ “ จริยศาสตร์ ” : กอปรด้วยคุณลักษณะชีวิต
2.3 รู้ “ จริยศาสตร์ ” : กอปรด้วยคุณลักษณะชีวิต 2.4 รู้ “ ผู้นำศาสตร์ ”

5 2. ด้านความรู้ 2.5 รู้ “ วิเทศศาสตร์ ”: ก้าวทันความเป็นไปของโลก
1) การมีความรู้ในภาษาต่างประเทศ 2) การรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ 2.6 รู้ “ เทคโนโลยี ”: ก้าวทันความทันสมัยของโลก

6 3. ด้านทักษะ 3.1 ศิลป์ในการ “สร้างแรงจูงใจ”(persuasive) แทนการ “สั่งการ” (authoritative) 3.2 ศิลป์ในกาารสร้างทีมงาน 3.3 ศิลปะในการบริหารเวลาและการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง

7 3. ด้านทักษะ 3.4 ศิลป์ในการออกแบบองค์การ 1) ต้องรู้บริบทเกี่ยวกับคน
2) กำหนดนโยบาย 3) กำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4) ออกแบบโครงสร้างและระบบรองรับ 5) การลงมือปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะสำคัญของผู้นำยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google