งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 761 313 พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior )
ความแตกต่างและพฤติกรรมการทำงานของบุคคล

2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences )
มีความสำคัญต่อการศึกษาการจัดการพฤติกรรมองค์การ เนื่องจากทุกองค์การต่างประกอบด้วยสมาชิกที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคล และการแสดงพฤติกรรมของเขาในองค์การ โดยการศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล จะต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมในการทำงานของบุคคล

3 วิธีการศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล ศึกษาจากกรอบความคิด ASA
1. ความน่าสนใจ ( Attraction ) 2. การคัดเลือก ( Selection ) 3. การออกจากงาน ( Attrition )

4 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน
พฤติกรรมการทำงาน ( Work Behavior ) หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาในสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่องค์การ โดยผู้บริหารสามารถสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมปฏิบัติงานของบุคคลจากตัวแปร 2 กลุ่ม คือ

5 1. ตัวแปรระดับบุคคล 1.1 ปัจจัยทางประชากร 1.2 ความสามารถและทักษะ
1.3 การรับรู้ 1.4 ทัศนคติ 1.5 บุคลิกภาพ

6 2. ตัวแปรระดับองค์การ 2.1 ทรัพยากร 2.2 ภาวะผู้นำ 2.3 รางวัล
2.4 โครงสร้าง 2.5 การออกแบบงาน

7 การเรียนรู้ การเสริมแรง และการให้รางวัล
การเรียนรู้ การเสริมแรง และการให้รางวัล นอกจากจะเข้าใจความแตกต่างระบุคคลแล้ว ผู้บริหารจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ การเสริมแรงและการให้รางวัล เพื่อที่จะสามารถกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรและพฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ตลอดจนควบคุม แก้ไข และหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ

8 การเรียนรู้ ( Learning )
เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างจะถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่รับเข้ามาในชีวิต โดยบุคคลจะเรียนรู้ทั้งอย่างเป็นทางการและจากประสบการณ์ที่สั่งสม

9 การเสริมแรง ( Reinforcement )
เป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มโอกาสให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่องค์การต้องการ โดยใช้ตัวเสริมแรง การเสริมแรงมี 4 ประเภท 1. การเสริมแรงทางบวก ( Positive Reinforcement ) 2. การเสริมแรงทางลบ ( Negative Reinforcement ) 3. การลงโทษ ( Punishment ) 4. การกำจัด ( Extinction )

10 การให้รางวัล ( Reward )
ผู้บริหารอาจจะให้รางวัลที่เป็นผลตอบแทนที่บุคคลเห็นว่ามีคุณค่า ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ให้เหมาะสมไม่พร่ำเพรื่อ รางวัลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1. รางวัลภายใน ( Intrinsic Rewards ) 2. รางวัลภายนอก ( Extrinsic Rewards )


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google