งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

2 ส่วนที่ 1 : บทนำ

3 1.ความหมายของผู้นำ “ ภาวะผู้นำ ” คือ
การที่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสามารถใช้สิ่งที่ตนเองมีอันได้แก่ สถานภาพ ความสามารถ ความคิด อิทธิพลชีวิต และแบบอย่างพฤติกรรม ส่งผลต่อทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น

4 1.ความหมายของผู้นำ “ ภาวะผู้นำ ” คือ
ให้คนเหล่านั้นเกิดความปรารถนาที่จะนำเอาศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่บุคคลหรือองค์กรตั้งไว้

5 2. องค์ประกอบของผู้นำ 2.2 ผู้นำต้องมีเป้าหมายในการนำ
2.1 ผู้นำต้องมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ 2.2 ผู้นำต้องมีเป้าหมายในการนำ 2.3 ผู้นำต้องมีอิทธิพลต่อผู้อื่น 2.4 ผู้นำต้องสามารถดึงศักยภาพขอผู้ร่วมงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

6 2. องค์ประกอบของผู้นำ 2.5 ผู้นำต้องเข้าใจธรรมชาติของคนและสามารถสร้างแรงจูงใจให้ แก่ผู้ร่วมงานได้ 2.6 ผู้นำต้องมีศิลปะในการใช้รูปแบบการนำอย่างเหมาะสม

7 2. ด้านความรู้ 2.3 รู้ “ จริยศาสตร์ ” : กอปรด้วยคุณลักษณะชีวิต
2.3 รู้ “ จริยศาสตร์ ” : กอปรด้วยคุณลักษณะชีวิต 2.4 รู้ “ ผู้นำศาสตร์ ”

8 2. ด้านความรู้ 2.5 รู้ “ วิเทศศาสตร์ ”: ก้าวทันความเป็นไปของโลก
1) การมีความรู้ในภาษาต่างประเทศ 2) การรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ 2.6 รู้ “ เทคโนโลยี ”: ก้าวทันความทันสมัยของโลก

9 3. ด้านทักษะ 3.1 ศิลป์ในการ “สร้างแรงจูงใจ”(persuasive) แทนการ “สั่งการ” (authoritative) 3.2 ศิลป์ในกาารสร้างทีมงาน 3.3 ศิลปะในการบริหารเวลาและการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง

10 3. ด้านทักษะ 3.4 ศิลป์ในการออกแบบองค์การ 1) ต้องรู้บริบทเกี่ยวกับคน
2) กำหนดนโยบาย 3) กำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4) ออกแบบโครงสร้างและระบบรองรับ 5) การลงมือปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google