งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์
ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร

2 บัณฑิตยุคใหม่

3 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บัณฑิตรุ่นใหม่ เน้นคุณลักษณะ ด้านสมรรถนะ มากกว่า ความรู้

4 สมรรถนะ (Competency) การแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีในตน

5 ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
ทักษะชีวิต การนำเสนอตนเอง การนำเสนอแนวคิด การโน้มน้าวใจ

6 Key Words การนำเสนอ วิธีการนำเสนอ โดนใจอาจารย์

7 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ความรู้ดี (แสดงออกการมีหลักคิดดี สามารถ ประยุกต์ความรู้เป็น) มีคุณธรรม (แสดงออกประพฤติดี มีความรับผิดชอบ) เลิศล้ำปัญญา (รู้รอบ รู้คิด รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ทัน รู้กัน รู้แก้) เด่นสง่าด้านปฏิสัมพันธ์ (บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์) เชี่ยวชาญการสื่อสาร (พูดเป็น เขียนเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น)

8 การสื่อสาร รับสาร สื่อสาร ฟังเป็น (ฟังให้ได้สาระ)
อ่านเป็น (อ่านให้ได้ใจความสำคัญ) สื่อสาร พูดเป็น (นำเสนอเป็น) เขียนเป็น (เขียนรายงานเป็น)

9 ความสามารถในการนำเสนอ (Presentation Competency)
การสื่อสาร (Good Communication)

10 ทักษะการสื่อสาร สมรรถนะจำเป็น สำหรับความเป็นบัณฑิต (เรื่องสำคัญที่นิสิตมักมองข้ามความสำคัญ)

11 ข่าวรับสมัครงาน บริษัทล๊อกซ์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ - บุคลิกภาพดี - สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

12 ทักษะการนำเสนอ เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย
การจัดทำรายงาน (Written Presentation) การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน (Oral Presentation) การอภิปรายในชั้นเรียน (Class Discussion) การตอบข้อสอบอัตนัย

13 Written Presentation รูปแบบรายงานที่นำเสนอประเด็นต่าง ๆ
เป็นรายงานสรุปเนื้อความ สั้น กระชับ มีข้อมูลอ้างอิง

14 Oral Presentation การนำเสนอเนื้อหาสาระด้วยวาจา

15 การนำเสนอ เมื่อสำเร็จการศึกษา
การเสนอตนเองเพื่อสมัครงาน การเสนอเพื่อทำความเข้าใจ การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ การเสนอเพื่อรายงานผล การเสนอเพื่อแสดงวิสัยทัศน์

16 การนำเสนอ ทางวาจา (Powerpoint) ทางเอกสาร (รายงาน ข้อสอบ อัตนัย)

17 การนำเสนอ สาระ (น่าสนใจ น่าติดตาม)
บุคลิกภาพ (การสร้างความน่าเชื่อถือ) - การพูด เทคนิคนำเสนอ (สร้างแรงจูงใจ)

18 การนำเสนอ (Presentation)
การรู้จักวางประเด็น เพื่อการนำเสนอ

19 ประเด็น สาระสำคัญ ใจความสำคัญ แก่นของเรื่อง

20 การนำเสนอ (Presentation)
ทักษะ

21 ที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ภายใต้เวลาอันจำกัด
การนำเสนอ : ความหมาย การถ่ายทอดความคิด เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ภายใต้เวลาอันจำกัด

22 เป้าหมายการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้มองเห็นแนวคิด
เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อรายงานผลการค้นคว้า เพื่อเสนอผลงานของกลุ่ม

23 ทักษะการนำเสนอ ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับบัณฑิต (ต้องฝึกฝน ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ)

24 เป้าหมาย การฝึกการนำเสนอให้แก่นิสิต
ฝึกทักษะ - คิด - สร้างความรู้ด้วยตนเอง - เสนอให้ ผู้อื่น เข้าใจ พัฒนาอัตลักษณ์

25 ในอดีต นิสิตเข้าใจในเป้าหมาย ของการสั่งงานในการนำเสนออย่างไร

26 ทักษะการนำเสนอ : ประเด็นเกี่ยวข้อง
ทักษะการจับประเด็น ทักษะการคิดเชิงระบบ / การคิดเชื่อมโยง ทักษะการวางเค้าโครงเรื่อง ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการความรู้

27 งานมอบหมายการนำเสนอ แสดงมุมมอง แนวความคิดเชิงอนาคต (ภาพอนาคตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) แสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์ แสดงความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล (สร้างความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

28 งานมอบหมายการนำเสนอ แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น - วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุ - วิเคราะห์ผลกระทบ

29 งานมอบหมายการนำเสนอ แสดงความสามารถในการเสนอแนะทางแก้ในประเด็นปัญหา
ให้แสดงการประยุกต์แนวคิดสู่การดำเนินงาน หรืออธิบายความในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

30 การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ
เตรียมสาระเนื้อหา เตรียมแนวทางการนำเสนอสาระ เตรียมตนเอง

31 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
อ่านและตีความโจทย์คำถามให้ชัดเจน - ตีความผิดทิศ นำเสนอผิดทาง - เป็นจุดที่สำคัญที่สุด - อะไร คือ ประเด็นคำถาม - อะไร คือ คำตอบที่ต้องการ

32 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
วางเค้าโครงการนำเสนอ : ข้อพิจารณา - เงื่อนไขที่อาจารย์กำหนด * ขอบเขตเนื้อหา หรือ จินตนาการอิสระ * เงื่อนเวลา * แนวทาง

33 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
ลองวางคำตอบแบบคร่าว ๆ - เพื่อหาทิศทาง

34 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
วางเค้าโครงการนำเสนอ : พิจารณาเนื้อหา - วางเค้าโครงเนื้อหา ของเรื่อง

35 เค้าโครงเนื้อหา การเขียนรายการความคิด การเขียนใจความสำคัญของเรื่อง
การเขียนอย่างย่อ ๆ

36 เป้าหมาย เห็นแนวการเดินเรื่องเพื่อนำเสนอ
เห็นการจัดลำดับประเด็นก่อน–หลัง เห็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอ

37 เครื่องมือช่วย Mind Map

38 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดงมุมมองอนาคต
ตัวอย่าง * ท่านช่วยวิเคราะห์ว่าคุณลักษณะ เยาวชนไทย จะมีลักษณะอย่างไร ในอนาคต * วิเคราะห์ทิศทางการศึกษาไทย ในอนาคต

39 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดงมุมมองอนาคต
การวางเค้าโครง - ฉายภาพปัจจุบัน - วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออนาคต (แสดงให้เห็นฐานความคิดที่นำมาใช้ ในการวิเคราะห์อนาคต) - แสดงให้เห็นประเด็นที่อาจได้รับผล ในอนาคต

40 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่าง - แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นิสิตนักศึกษา

41 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์
การวางเค้าโครง - ฉายภาพปัจจุบัน - สร้างสรรค์ในประเด็นอะไร - แสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง/ใหม่ - แสดงให้เห็นฐานความคิดที่นำมาใช้

42 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้วิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ตัวอย่าง * วิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปัจจุบัน * วิเคราะห์ชาติพันธ์มนุษย์ใน ประเทศไทย

43 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้วิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
การวางเค้าโครง - วิเคราะห์ประเด็นใด - การจำแนกแยกแยะองค์ประกอบ ของเรื่อง (ชี้ว่าเรื่องนั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อะไรบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร) - การชี้ให้เห็นปัจจัยเชิงสาเหตุ และ ผล

44 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้เสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน การเสนอแนะทางการพัฒนา คุณธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

45 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้เสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา
การวางเค้าโครง - วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหา * ชี้ปัจจัยเชิงสาเหตุ ทุกปัจจัย * ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไร - อธิบาย แนวคิด ทฤษฏี ที่เป็นฐานคิด เพื่อการแก้ไข (เลือกทฤษฏี) - แนวการประยุกต์ใช้

46 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้นำเสนอ ประเด็นทางวิชาการ
การวางเค้าโครง - ความหมาย / ความสำคัญของเรื่อง - แสดงถึงขอบข่ายของเรื่อง - แสดงแนวคิดและหลักการของเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง ข้อพิจารณา - การมีความรู้เพียงพอ - ความทันสมัยของข้อมูล

47 แนวคิดการวางประเด็น แนวคิดการวางประเด็น
การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How) การคิดแทนผู้อื่น อะไร คือ สาระสำคัญที่อยากนำเสนอ การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How) การคิดแทนผู้อื่น อะไร คือ สาระสำคัญ ที่อยากนำเสนอ

48 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
พิจารณาแหล่งข้อมูล - ห้องสมุดสถาบัน - ห้องสมุดสถาบันอื่น - หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง - Tacit Knowledge (ความรู้ภายในตนของ ผู้รู้) - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

49 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
การสร้างความน่าสนใจของการนำเสนอ - ข้อมูลใหม่ ทันสมัย - ฟันธง ตรงประเด็น ภายใต้ฐานข้อมูล - การนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่าง

50 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ
ตรวจสอบสุดท้ายก่อนนำเสนอ - ตรงประเด็นที่อาจารย์ มอบหมายหรือไม่ - ครอบลุมสาระที่จำเป็นหรือไม่ - การนำเสนอน่าสนใจหรือไม่

51 Written Presentation ส่วนต้นของรายงาน (ปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบาญ)
ส่วนที่เป็นเนื้อหา (ส่วนบทนำ ส่วนสาระสำคัญ ส่วนสรุป) ส่วนอ้างอิงและข้อมูลประกอบ (ส่วนบรรณานุกรม ภาคผนวก)

52 อาจารย์ต้องการ งานนำเสนออย่างไร
ข้อมูล - ถูกต้อง (ไม่มั่ว มีหลักฐานอ้างอิง) - ทันสมัย

53 อาจารย์ต้องการงานนำเสนออย่างไร
ความตรงประเด็น - การนำเสนอตรงกับคำถาม - อ่านแล้วได้สาระ - อ่านแล้วน่าสนใจ - อ่านเข้าใจง่าย ไม่กำกวม

54 อาจารย์ต้องการ งานนำเสนออย่างไร
แสดงความเป็นตัวของตัวเอง แสดงให้เห็นความเป็นระเบียบ เรียบร้อย * ไม่ทำงานแบบขอไปที

55 สรุป การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ
กำหนดเป้าหมายการนำเสนอ วิเคราะห์ผู้ฟัง คัดเลือกเนื้อหา ลำดับเนื้อหา พิจารณาสื่อ ทดลองนำเสนอ

56 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google