งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา
นางสาวรัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์ รหัส นายเสฏฐวุฒิ แสนนาม รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่นอากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ ตัวอย่างโปรแกรม
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุป

3 ภาพรวมของโครงการ ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
จัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา จัดทำรายงาน

4 ตัวอย่างโปรแกรม

5 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
เปลี่ยนมาใช้ Framework ในช่วงกลางของการพัฒนาโปรแกรม เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโปรแกรมจาก DSS เป็น Expert System โปรแกรมแสดงผลผิดพลาดในบาง Browser ยังไม่ได้ทดลองจัดตารางสอนของภาคการศึกษาอื่น

6 ข้อเสนอแนะ พัฒนาระบบให้สามารถทำงานในส่วนของการปรับปรุงตารางสอนได้
ทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบให้รองรับการจัดตารางสอนของภาควิชาอื่น พัฒนาระบบการจัดการผู้ใช้ แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้เหมาะสม

7 สรุป ได้โปรแกรมแบบ Expert System ที่รองรับการทำงานในส่วนของการจัดทำตารางสอน การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และการจัดทำรายงาน สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับการแก้ไขตารางสอนได้ ควรทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปใช้งานจริง

8 Q&A Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google