งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์
ระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์ faculty of informatics burapha university

2 ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบเตือนการนัดหมายทางการแพทย์
หัวข้อโครงงาน ระบบเตือนการนัดหมายทางการแพทย์ นิสิต นางสาวอรวี ทิพยางกูร อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556

3 Overview ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงงาน แนวทางพัฒนาโครงการ
ขอบเขตของโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน อ้างอิง

4 1.ที่เป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การนัดหมายจากแพทย์ เพื่อมาตรวจซ้ำเพื่อดูอาการ รับผลตรวจ หรือ รับยา ฯลฯ ในบางการรักษา มีการนัดหมายเป็นประจำ ทุกเดือน หรือทุกสัปดาห์ ช่องทางการนัดหมายที่พบบ่อย คือ ใบนัด อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การนัดหมายเกิดการผิดพลาดและล้มเหลว มาจากหลายสาเหตุ ใบนัดหาย ผู้ป่วยลืมวันเวลานัดหมาย จำวันนัดหมายผิด ผู้ป่วยไม่ว่าง หรือ ติดธุรกระทันหัน faculty of informatics burapha university

5 1.ที่เป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ต่อ)
1.ที่เป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ต่อ) เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการและดำเนินงาน ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ การนัดหมายของผู้ป่วยรายอื่นๆ จากปัญหาข้างต้น จึงมีการใช้ประโยชน์ของ ปฎิทินการนัดหมาย และการแจ้งเตือนด้วยข้อความสั้น เข้ามาช่วยแก้ปัญหา จะช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวในการนัดหมายได้ ช่วยในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้ดีขึ้น

6 2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อลดการผิดพลาดในการนัดหมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความแม่นยำด้านการติดต่อสื่สารในการนัดหมาย

7 3.ขอบเขตในการทำโครงงาน
สามารถแจ้งการนัดหมายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ป่วยที่ถูกนัดหมายได้ ผ่านทางบริการข้อความสั้นและอีเมล สามารถเตือนการนัดหมายล่วงหน้าก่อนถึงเวลานัดหมายได้ ผ่านทางบริการข้อความสั้นและอีเมล ผู้ป่วยหมายสามารถแจ้งยกเลิกการนัดหมายได้ ผ่านทางบริการข้อความสั้นและอีเมล เจ้าหน้าที่และหมอ สามารถจัดตารางการนัดหมาย หรือ เลื่อน เพิ่ม ลบ แก้ไขตารางนัดหมายได้

8 4.แนวทางการพัฒนาโครงงาน
ศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการให้บริการการรักษา ศึกษาเครื่องมือในการให้บริการข้อความสั้นและอีเมล การวิเคราะห์ระบบและการกาหนดความสามารถของระบบ การออกแบบโครงสร้างโดยรวมของระบบตารางนัดหมาย การออกแบบการทางานย่อยและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ดำเนินการพัฒนาตารางนัดหมายและการแจ้งเตือน ทดสอบปรับปรุงและแก้ไข

9 5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ป่วยมาตามการนัดหมายได้ตรงเวลา ความผิดพลาดในการนัดหมายดน้อยลง ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และมาตรงตามนัดหมายมากขึ้น

10 6.ทรัพยากรที่ใช้ในการทำโครงงาน
ด้านฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำหลักขนาด (RAM) สื่อบันทึกข้อมูลหลัก (Hard Disk)

11 6.ทรัพยากรที่ใช้ในการทำโครงงาน (ต่อ)
ซอฟต์แวร์ โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL Gmail google.com/calendar ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Nodepad ++ โปรแกรม Appserv

12 7.เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เดือน) ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการให้บริการการรักษา ศึกษาเครื่องมือในการให้บริการข้อความสั้นและอีเมล การวิเคราะห์ระบบและการกาหนดความสามารถของระบบ การออกแบบโครงสร้างโดยรวมของระบบตารางนัดหมาย การออกแบบการทางานย่อยและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ดำเนินการพัฒนาตารางนัดหมายและการแจ้งเตือน ทดสอบปรับปรุงและแก้ไข

13 8.อ้างอิง http://goo.gl/iCjJwP

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google