งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Programming Language for PIC MCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Programming Language for PIC MCU"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Programming Language for PIC MCU
ผู้จัดทำโครงการ 1.นายชาติชาย ดิลกลาภ 2.นายธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล Coe

2 Outline ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PIC การเขียนโปรแกรม Microcontroller ตัวอย่างโปรแกรมประเภท GPL

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
PIC คืออะไร ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมที่ช่วยในการสั่งงานอุปกรณ์ PIC ใช้สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อความหมาย ไม่รู้ภาษาแอสเซมบลี ก็เขียนได้

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษาแอสเซมบลี ในการสร้างคำสั่งใช้งานอุปกรณ์ PIC

5 ขอบเขตของโครงการ จะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ต้องเขียน template ของ routine สำคัญๆใหม่ทั้งหมด ทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ กับ source code

6 แผนการดําเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้โปรแกรมที่ช่วยสร้างคำสั่งในการใช้งานอุปกรณ์ PIC และเป็นต้นแบบสำหรับโปรแกรมสร้างคำสั่งในการใช้งานอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ โปรแกรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PIC
PIC ย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ OTP (one time programmable) EPROM (erasable programmable ROM) EEPROM / Flash (electronically erasable programmable ROM)

9 การเขียนโปรแกรม Microcontroller
การเขียนภาษา assembly แบบไฟล์เดียว

10 การเขียนโปรแกรม Microcontroller (ต่อ)
การเขียนภาษา assembly แบบหลายไฟล์

11 การเขียนโปรแกรม Microcontroller (ต่อ)
การเขียนภาษา assembly ด้วยภาษาชั้นสูง

12 ตัวอย่างโปรแกรมประเภท GPL
Logo blocks

13 ตัวอย่างโปรแกรมประเภท GPL (ต่อ)
Labview

14 Q&A

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Graphic Programming Language for PIC MCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google