งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network in Industrial Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network in Industrial Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network in Industrial Application
COE

2 อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว
อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. วาธิส ลีลาภัทร นักศึกษา : น.ส.ฐิติมา แสงพระจันทร์ น.ส.ดุษฎี ทวีวรรณบูลย์

3 Agenda ที่มาและวัตถุประสงค์ หลักการของ Wireless Sensor Network
การทำงานของวงจร ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาครับ ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาคส่ง ปัญหาและอุปสรรค สรุป

4 ที่มาและวัตถุประสงค์
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องวัดค่าต่างๆ ซึ่งต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำได้ยากในโรงงานที่ไม่มีการเตรีอมพร้อมในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีแนวคิดนำอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมาใช้ โดยการใช้อุปกรณ์ ZigBee ทำให้สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา และยังสามารถสร้างเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้

5 หลักการของ Wireless Sensor Network
Gateway sensor node

6 การทำงานของวงจร วงจรภาคส่ง RS232 DS1820 PIC16F628A MAX232 วงจรภาครับ

7 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ

8 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ(2)

9 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ(3)
+++ OK ATID 1111 ATDH 55 ATDL 33 ATCN OK

10 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาครับ

11 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาครับ(2)
+++ OK +++ OK Z i g b e e Z i g b e e

12 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาครับ(3)

13 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาคส่ง

14 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาคส่ง(2)
.Temp-> 29.0 c.. .Temp-> 29.0 c.. .Temp-> 28.5 c.. .Temp-> 28.5 c.. .Temp-> 29.0 c..

15 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ-ภาคส่ง(2)

16 การดำเนินงานที่ผ่านมา
สรุป การดำเนินงานที่ผ่านมา ทดสอบการทำงานของวงจรทั้งภาครับและภาคส่ง โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถรับ-ส่งอุณหภูมิได้ ระยะทางที่ได้ทดสอบคือลานจอดรถหน้าภาควิชาและชั้น 5 แก้ไขวงจรภาคส่ง เพื่อจะนำไปออกแบบลายวงจรพิมพ์

17 แผนการดำเนินงานต่อไป
สรุป(2) แผนการดำเนินงานต่อไป ออกแบบลายวงจรพิมพ์สำหรับวงจรภาคส่งอีก 6 วงจรที่จะทำการสร้างเครือข่าย สร้างเครือข่าย Wireless sensor network เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างภาคส่ง 6 จุด กับภาครับ 1 จุด และเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อจัดเก็บไปยังฐานข้อมูล ออกแบบ Interface ทดสอบเครือข่ายใน topology ต่างๆ

18 Q & A

19 Back Up


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network in Industrial Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google