งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD) Event Locator System for Hard Disk Assembly Line ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ที่มา หลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการ
ESD (Electrostatic discharge) ที่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ซึ่งถูกจัดเป็น Class 1 ESD Sensitive ซึ่งศักย์ไฟฟ้าเพียง 1 โวลต์ก็สามารถความเสียหายได้ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการควบคุมที่เป็นการป้องกันการเกิดปรากฎการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิต อาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นการแก้ปัญหา ESD ยังจำเป็นต้องมีการตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์ ESD ตลอดสายงานการผลิตเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้แม่นยำถูกต้องและทันท่วงที

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัด ESD แบบไร้สายขนาดเล็ก เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบสถานีฐานมีโปรแกรมคำนวณและทำการบันทึกตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ ESD แบบไร้สาย เพื่อศึกษาแนวทางสำหรับตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์ ESD ตลอดสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ในราคาต่ำ

4 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
EMI Locators เซนเซอร์วัด EMI (electromagnetic interference) ซึ่งเกิดจาก ESD Broadband electromagnetic radiation—frequency rang ประมาณ 10 MHz - 2 GHz วิธีมาตรฐานสำหรับระบุตำแหน่งที่เกิด ESD จะต้องใช้เซนเซอร์ถึง 3 ตัว วิธีที่นำเสนอจะใช้เซนเซอร์ 1 ตัว ร่วมกับเทคนิค WSN (Wireless Sensor Network)

5 อุปสรรคและโอกาส เซนเซอร์ ESD มีราคาแพงมากต้องการทีมพัฒนาเซนเซอร์ราคาถูก เซนเซอร์ ESD มีขนาดใหญ่มาก  ต้องการทีม VLSI design สำหรับทำ Single chip


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google