งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Penetration Testing การทดสอบเจาะระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Penetration Testing การทดสอบเจาะระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Penetration Testing การทดสอบเจาะระบบ
A Case Study of Khon Kaen University Networks กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Penetration Testing การทดสอบเจาะระบบ นายปองภพ เหล่าชัยกุล นางสาวอัฐภรณ์ ผ่านสำแดง COE

2 หัวข้อนำเสนอ ที่มาของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงงาน
ประโยชน์ของโครงงาน แผนการดำเนินงาน สรุปความคืบหน้าของโครงงาน ปัญหาและอุปสรรค

3 ที่มาของโครงการ ที่มา :

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาให้เข้าใจหลักการในการเจาะระบบ เพื่อหาวิธีป้องกันระบบ จากการถูกบุกรุก เพื่อค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายที่ใช้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุงระบบมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงสูงขึ้น

5 ขอบเขตการทำงาน ศึกษาให้เข้าใจหลักการการเจาะระบบ หรือการบุกรุกระบบ และลงมือปฏิบัติได้จริง ค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายต่างๆ ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขช่องโหว่นั้นๆ

6 ประโยชน์ของโครงงาน สามารถเตรียมรับมือกับบุคคลภายนอกที่พยายามเจาะระบบมหาวิทยาลัยได้ แก้ไขปัญหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายได้ในระดับหนึ่ง นำเสนอปัญหาของระบบที่เกิดขึ้นได้ เพื่อสามารถนำไปแก้ไขต่อไป นำไปประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายอื่นๆได้

7 แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ศึกษาข้อมูลระบบต่างๆที่ใช้ในมหาวิทยาลัย
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลระบบต่างๆที่ใช้ในมหาวิทยาลัย สำรวจจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำรวจระบบปฏิบัติการและweb server ที่ใช้ของแต่ละเครื่อง ศึกษาช่องโหว่ของระบบต่างๆที่ใช้ในมหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลช่องโหว่เก่าของระบบเครือข่าย ศึกษาการเจาะระบบด้วยเทคนิคต่างๆ Sql injection Java Script injection Cross Site Scripting ศึกษาการทำ Penetration testing web application ทดสอบเจาะระบบ ปรับปรุงเทคนิค เขียนข้อเสนอแนะ

8 สรุปความคืบหน้าของโครงงาน
ข้อมูลพื้นฐานของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ IP Address OS Server ได้ศึกษาพื้นฐานเทคนิค ดังนี้ SQL Injection Java Script Injection Cross Site Scripting

9 SQL Injection ที่มา :

10 Java Script Injection Javascript:alert(document.cookie);
Javascript:alert(document.cookie="login=true"); Javascript:alert(document.forms[0].onsubmit="return true;");

11 Cross Site Scripting ที่มา :

12 ปัญหาและอุปสรรค ที่มา :

13 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Penetration Testing การทดสอบเจาะระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google