งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06

2 อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร. ชัชชัย คุณ บัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. วาธิส ลีลาภัทร นักศึกษา : น. ส. ฐิติมา แสงพระจันทร์ 473040575-8 น. ส. ดุษฎี ทวีวรรณบูลย์ 473040579-0

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างเครือข่าย การตั้งค่า Coordinator การตั้งค่า End Device การรับและส่งข้อมูลโดยใช้ 16-bits Address การส่งและรับข้อมูลโดยใช้ 64-bits Address แบบ Broadcast การส่งข้อมูลโดยใช้ 64-bits Address แบบ Indirect การส่งข้อมูลจาก PIC โดยใช้ 64-bits Address แบบ Indirect Sleep Mode สรุป Agenda

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงงานนี้มีแนวคิดนำอุปกรณ์ เครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้งาน โดยการใช้อุปกรณ์ ZigBee ซึ่งสะดวก ในการติดตั้งและบำรุงรักษา โดยมี จุดมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายไร้สาย และสามารถเรียกดูข้อมูลแวดล้อมจาก sensor ณ จุดที่ต้องการได้

5 Coordinator End Device 1End Device 2 การสร้างเครือข่าย

6 Coordinator End Device 1End Device 2 Zigbee การสร้างเครือข่าย ( ต่อ )

7 การตั้งค่า Coordinator

8 การตั้งค่า End Device

9

10 การส่งข้อมูลโดยใช้ 16-bits Address 7E : Start delimiter00 0A : Length bytes01 : API frame IDFF FE : Destination address low00 : Option byte48 65 6C 6C 6F : Data packet0C : Checksum01 : API identifier 7E : Start Delimiter00 03 : Length bytes89 : API identifier01 : Frame ID00 : Status75 : Checksum

11 ผลการรับข้อมูลโดยใช้ 16-bits Address 7E : Start Delimiter00 10 : Length bytes80 : API identifier00 13 A2 00 40 01 3B E8 : Source Address37 : RSSI00 : Option48 65 6C 6C 6F : RF Data3B : Checksum

12 การส่งข้อมูลโดยใช้ 64-bits Address แบบ Broadcast 00 : API identifier00 00 00 00 00 00 FF FF : Destination address

13 ผลการรับข้อมูลโดยใช้ 64-bits Address แบบ Broadcast

14 การส่งข้อมูลโดยใช้ 64-bits Address แบบ Indirect 00 13 A2 00 40 01 3B E8 : Destination address

15 ผลการรับข้อมูลโดยใช้ 64-bits Address แบบ Indirect

16 การส่งข้อมูลจาก PIC โดยใช้ 64-bits Address แบบ Indirect

17 Sleep Mode

18 สรุป การดำเนินงานที่ผ่านมา - สร้างเครือข่าย Wireless Sensor Network - ทำการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่าย ได้

19 แผนการดำเนินงานต่อไป - ขยายเครือข่ายโดยการเพิ่ม Node - เขียนโปรแกรมเพื่อทำการเรียก ข้อมูลจากจุดที่ต้องการ สรุป ( ต่อ )

20 Q & A

21 Back up

22 TX Packet (64-bits address) Frames

23 TX Status Frames


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google