งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer
COE Computer Engineering Khon Kaen University

2 ZigBee Data Analysis Using VSA
นางสาวนิตยา หลักชัย รหัส นายพงษ์ศักดิ์ ศรีปัญญา รหัส ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.ชัชชัย คุณบัว อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1 COE

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
Agenda วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 ขอบเขตของโครงการ 2 แผนการดำเนินงาน 3 การสร้างอุปกรณ์ 4 การพัฒนาโปรแกรม 5 การทดสอบ 6 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 7 สรุปผลโครงการ 8 2 COE

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณที่ส่งจากเครือข่าย ZigBee (IEEE ) ไปยังเครื่อง Wireless connectivity test set โดยโปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์สัญญาณเครือข่าย ZigBee (IEEE ) จากโปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) โดยใช้ภาษา Visual Basic ได้ 3 COE

5 ขอบเขตของโครงการ สามารถใช้เครือข่าย ZigBee (IEEE ) ในการส่งสัญญาณ และวิเคราะห์ค่าสัญญาณจากเครื่อง Wireless connectivity test set โดยใช้โปรแกรม Vector Signal Analyzer ได้ 2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถดึงข้อมูลค่า Symbol Error โดยติดต่อผ่านทาง API ของโปรแกรม Vector Signal Analyzer ที่ได้จากการวัดสัญญาณ ZigBee 4 COE

6 แผนการดำเนินงานของโครงการ
5 COE

7 การสร้างอุปกรณ์ 6 COE

8 การพัฒนาโปรแกรม 7 COE

9 การทดสอบ 8 COE

10 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา : โปรแกรมบันทึกค่า Symbol Error ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถที่จะทำการ Interrupt ในระหว่างที่โปรแกรมกำลังบันทึกข้อมูล วิธีแก้ปัญหา : กำหนดช่วงของการบันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการบันทึก 9 COE

11 สรุปผลโครงการ โปรแกรม Vector Signal Analysis สามารถที่จะตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณ ZIgBee (IEEE ) ได้ สามารถพัฒนาโปรแกรมที่บันทึกค่าข้อมูล Symbol Error จากโปรแกรม Vector Signal Analysis ได้ 10 COE

12 Thank You! Q&A


ดาวน์โหลด ppt ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google