งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของโครงงาน

2 ความหมายของโครงงาน โครงงานหรือProject หมายถึง วิธีทำงานที่เป็นระบบขั้นตอนเพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้สำเร็จ โครงงานจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า ได้แก่โครงงานที่ทำการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แลนำเสนอข้อมูล โครงงานประเภทสืบค้นหาข้อเท็จจริง ได้แก่โครงงานที่มีการทดลอง ออกปฏิบัติภาคสนาม หรืออกสำรวจ โครงานประเภทออกแบบและผลิตชิ้นงาน ได้แก่โครงานที่มีการออกแบบและผลิตชิ้นงาน

3 ขั้นตอนของโครงงาน

4 ขั้นตอนการทำโครงงาน การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา การวางแผนในการทำโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงาน การแสดงผลงาน

5 1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้ ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน เหมาะสมกับระดับความรู้ เหมาะสมกับความสามารถ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณ ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ความปลอดภัย มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

6 ประเภทของโครงงาน

7 ประเภทของโครงงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงการที่ต้องทำการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลอง การแปรผล และสรุปผลการทดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจ เป็นโครงการที่ไม่ต้องมีการจัดหรือกำหนดตัวแปร เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ

8 3. โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงการที่เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกาขึ้นมา แล้วเสนอหลักการหรือแนวคิดที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน ซึ่งผู้จัดทำโครงงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

9 นางสาวศิรินยา ถิตย์กุล
จัดทำโดย นางสาวศิรินยา ถิตย์กุล เลขที่ 31 ชั้น ม.5/1


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google