งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II
COE Low-speed UAV Flight Control Phase II อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส: นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส: 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเข้ามา รูปแสดงการทำงานของแบบจำลอง ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป สรุป 2

3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) เริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหาร ในส่วนของประเทศไทยเองยังไม่มีการใช้งานอย่างเป็นที่แพร่หลาย ผู้พัฒนาโครงการจึงต้องการพัฒนาต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายมากขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ศึกษาและออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบ UAV สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้กับแบบจำลอง สร้างระบบที่ติดต่อสื่อสารระหว่างระบบ GPS กับระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 4

5 ขอบเขตของโครงการ ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการการทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด โปรแกรมที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการเคลื่อนที่จะใช้ได้กับระบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบจำลองที่สร้างขึ้น 5

6 ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้ามา
เพิ่มไอซี H-bridge driver 2 ตัว(เบอร์ TA7291S) - ควบคุมทิศทางการหมุน - ควบคุมความเร็ว 6

7 ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้ามา(ต่อ)
7

8 ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้ามา(ต่อ)
8

9 ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้ามา(ต่อ)
พัฒนาแกนหมุนหลักให้หมุนได้ในองศามากขึ้น ต่อฺ H-bridge driver 2 ตัว เข้าไปในวงจร 9

10 รูปแสดงการทำงานของแบบจำลอง
10

11 รูปแสดงการทำงานของแบบจำลอง(ต่อ)
11

12 รูปแสดงการทำงานของแบบจำลอง(ต่อ)
12

13 รูปแสดงการทำงานของแบบจำลอง(ต่อ)
13

14 ปัญหาที่พบ Port A บิตที่ 4 – 5 สามารถใช้เป็นอินพุทได้อย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถต่อวงจรตามแบบที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกได้ โครงสร้างที่ใช้จำลองการทำงานของ UAV ไม่ค่อยแข็งแรง ทำให้มีปัญหาเรื่องความสมดุล 14

15 แนวทางการแก้ไข ทำการเปลี่ยนหน้าที่ของ Port A บางพอร์ต โดยการตัดวงจร External oscillator ออก แต่ก็ทำให้พบปัญหาใหม่ สลับหน้าที่การทำงานระหว่าง Port A และ Port B เฉพาะในบิตที่มีปัญหา โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงและไม่สมดุล เนื่องจากเป็นตัวต้นแบบจึงต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มความสมดุล 15

16 สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป
เขียนโปรแกรมในส่วนที่ใช้ติดต่อกับ GPS นำวงจรลงแผ่น PCB 16

17 สรุป 17

18 Q & A 18


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google