งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาความเที่ยงของการจำแนกประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาความเที่ยงของการจำแนกประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาความเที่ยงของการจำแนกประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2546

2 การควบคุมระบบปฏิบัติการ การจำแนกประเภทผู้ป่วยในปัจจุบัน
พยาบาลหัวหน้าเวร/หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้จำแนกประเภทผู้ป่วยเมื่อใกล้เวลาสิ้นสุดแต่ละเวร เพื่อ ประเมินผล (Re-evaluation) การจัดอัตรากำลังในเวรที่ผ่านมา และ คาดประมาณความต้องการบุคลากรให้กับเวรถัดไป ป้องกันความลำเอียงที่เกิดจากการให้ค่าการจำแนกที่สูงเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้บุคลากรเพิ่มขึ้นในเวรตนเอง

3 การควบคุมระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน (ต่อ)
ward ส่งใบแจ้งจำนวนผู้ป่วยแต่ละประเภทให้ ผู้รับผิดชอบในระดับงานและฝ่ายการพยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยหัวหน้างาน และ รองหัวหน้าฝ่ายด้านการบริหาร

4 วัตถุประสงค์ กำหนดระบบและเกณฑ์การประเมินความเชื่อถือได้ของการจำแนกประเภทผู้ป่วย นำไปใช้ทดสอบความถูกต้องของการจำแนกประเภทผู้ป่วยของผู้จำแนกในหอผู้ป่ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการประเมินความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย

5 ขั้นตอนของระบบ IRR TESING
ผู้ทำหน้าที่ IRR Tester มีคุณสมบัติดังนี้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนั้นๆเป็นอย่างดี มีความรู้ในการใช้เครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วยเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติบทบาทของ IRR Tester ได้ ได้คะแนนทดสอบ IRR Score มากกว่า 80%

6 Peer Review ในช่วงเริ่มต้นระบบ โดย
IRR Tester คือ คณะกรรมการอัตรากำลังฯที่เป็นตัวแทนในงานนั้นๆ ทำหน้าที่ Outer Rater Unit Rater คือ ผู้ช่วยหัวหน้างานด้านบริหาร และหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ward ที่ถูกสุ่มเลือก จำนวน 20% ของ ward ทั้งหมด

7 วิธีการ Interactive Validation สุ่มเลือกผู้ป่วยจำนวน 5 ราย
IRR-Testerจากภายนอกหน่วยงาน และ Unit Raters จำแนกประเภทผู้ป่วยทั้ง 5 รายที่สุ่มเลือกโดยใช้เกณฑ์ของฝ่ายการพยาบาล ในการสังเกตครั้งเดียวกัน ผู้ประเมิน(IRR-Tester) ลงบันทึกจำนวนความคลาดเคลื่อนของการจำแนกผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วนของตัวแปรเกณฑ์ที่มีการจำแนกไม่ตรงกัน ในแบบบันทึกการประเมินค่าความเชื่อถือได้ในการจำแนกประเภทผู้ป่วย หรือ Interrater Reliability (IRR)Record Sheet

8 วิธีการ (ต่อ) 4. นำผลการประเมินไปหาค่าความคลาดเคลื่อนของการจำแนกประเภทผู้ป่วย หรือ Error Coefficient(%) และ ค่าความเชื่อถือได้ หรือ Reliability Coefficient(%) 5.ผู้ประเมิน(IRR-Tester)สรุปปัญหา วางแผน แก้ไขปัญหาและลงบันทึกการติดตามผล รวมทั้งประเมินซ้ำจนกว่าค่าความเชื่อถือได้ของการจำแนกประเภทผู้ป่วย จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80       

9 การดำเนินงาน IRR Testing
นัดหมาย Unit Rater จัดทำตารางสำหรับการทำ IRR Testing ในแต่ละหอผู้ป่วยที่สุ่มเลือก(20%) แจ้งวันที่จะทำการทดสอบล่วงหน้าก่อนการประเมิน

10 เกณฑ์การประเมินผล ค่าความคลาดเคลื่อน
หรือ Error Coefficient(%) น้อยกว่า 20% ค่าความเชื่อถือได้ หรือ Reliability Coefficient(%) มากกว่า 80%

11 การฝึกอบรม IRR Tester จุดประสงค์ของ IRR Testing วิธีการทำ IRR Testing
การใช้แบบบันทึก IRR Score การกำหนดข้อผิดพลาด การให้ความรู้/ทบทวนเมื่อทำการทดสอบ การให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการ ทดสอบ

12 IRR Record Sheet


ดาวน์โหลด ppt การหาความเที่ยงของการจำแนกประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google