งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลที่มีครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ จิตวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลที่มีครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ จิตวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลที่มีครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โดยมี ดรรชนีและสาระสังเขปบทความ วารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ เอกสารและบทความ ฉบับเต็ม (Full Text) ของ วารสาร ไม่น้อย กว่า 4,640 ชื่อ

2 เลือกฐาน EBSCOhost Research Databases

3 Click เลือกฐานข้อมูล Academic Search Premier จากนั้น Click ที่ Continue

4 1. ระบุคำค้นที่ต้องการ ตย. Food packaging 2. คลิกที่ปุ่ม Search

5 ผลการสืบค้น แสดงผลลัพธ์ รายการบทความ หากต้องการปรับปรุงคำค้นให้เลือก ที่เมนู Refine your results

6 เลือกข้อมูลเฉพาะ Full Text ตั้งแต่ปี 2000 – 2011 เท่านั้น

7 ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์เฉพาะ Full Text เท่านั้น และหากต้องการดาวน์โหลด ไฟล์ ให้คลิกเลือก PDF Full Text ดังภาพ

8 เลือก Print, Save, E-mail หรือหากต้องการบรรณานุกรมอัตโนมัติ เลือกที่เมนู Detailed Record ดังตัวอย่าง

9 เลือกที่เมนู Cite เพื่อเลือกรูปแบบการอ้างอิง บรรณานุกรม

10 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม APA จากนั้น ให้ copy บรรณานุกรม ทั้งหมด ไปวางไว้ใน Microsoft word


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลที่มีครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ จิตวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google