งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Environment Research Complete

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Environment Research Complete"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Environment Research Complete
ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเกษตร นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ แหล่งพลังงาน มีเอกสารฉบับ เต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 768 ชื่อ (Titles) รวมถึงหนังสือ, เอกสาร และบทความต่างๆ (Books and Monographs) ด้านการศึกษามากถึง 142 กว่าชื่อ นอกจากนี้ ยังมีเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Conference Papers) มากมายสืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 – ปัจจุบัน

2 บริการสืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านเว็บไซต์ Username/Password คือ mfu

3 หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ให้สืบค้นผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ www.mfu.ac.th/center/lib
วิธีเข้าสืบค้น มี 2 วิธี คือ 1. เลือกเมนูนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

4 จากนั้นให้คลิกเลือกฐาน Environment Complete
แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลที่ให้บริการ

5 คลิกเพื่อเข้าไปเลือกฐานที่ต้องการสืบค้น
หน้าหลัก ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO นั้นประกอบด้วยฐานย่อย 13 ฐาน ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มีสิทธิ์เข้าสืบค้นได้เพียง 4 ฐาน เท่านั้น คลิกเพื่อเข้าไปเลือกฐานที่ต้องการสืบค้น

6 แสดงรายชื่อฐานข้อมูล
คลิกเลือกฐานข้อมูล จากนั้นคลิก Continue เพื่อเข้าหน้าสืบค้น

7 หน้าสืบค้นหลัก เลือกรูปแบบการสืบค้นได้ เช่น รายชื่อสิ่งพิมพ์ในฐานนี้(Publications) ระบุคำสืบค้นด้วยตนเอง เช่น Water conservation

8 ผลลัพธ์การสืบค้น 1. จำนวนบทความที่พบ รายชื่อบทความ เรียงจากใหม่ไปเก่า
2. เลือกประเภทแหล่งข้อมูล และกลุ่มหัวเรื่องได้ 3. เลือกเอกสาร Full Text และกำหนดช่วงปีของข้อมูล โดยคลิก Update Results 1. จำนวนบทความที่พบ รายชื่อบทความ เรียงจากใหม่ไปเก่า

9 ผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)
1. แสดงผลลัพธ์ที่คัดกรองแล้ว 2. เลือกแสดงข้อมูลในรูปแบบ PDF

10 ผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)
2. เลือกรูปแบบการเขียน อ้างอิง (Citation) 3. ส่งออกทางอีเมล์ 1. เลือก Print หรือ Save ได้

11 ตัวอย่าง Citation รายละเอียดบทความ และหากต้องการรูปแบบอ้างอิงอัตโนมัติคลิกที่ Cite this article

12 เลือกรูปแบบอ้างอิง 1. เลือกรูปแบบอ้างอิง APA
คลุมพื้นที่ข้อมูล จากนั้นคลิกขวา เลือก Copy

13 นำข้อมูลไปวางในโปรแกรม Microsoft word
ปรับรูปแบบเป็นตัวหนา (ให้ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงของมหาวิทยาลัย)


ดาวน์โหลด ppt Environment Research Complete

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google