งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย...ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย...ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย...ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์
โดย...ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำฐานข้อมูล H.W. Wilson

2 Content Wilson OmniFile Full Text Mega คืออะไร วิธีการสืบค้นเอกสาร
Browse Thesaurus Basic Search Advanced Search หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงเอกสาร (Record View) เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม Search History Journal Directory My Wilsonweb เนื้อหาที่นำเสนอ มีดังนี้ 1. H.W. Wilson คือฐานข้อมูลอะไร 2. วิธีการสืบค้นเอกสาร จากฐานข้อมูล H.W Wilson ทำได้ 4 ช่องทางคือ วิธีการ Browse ค้นหาจากคำศัพท์สัมพันธ์ Thesaurus การค้นหาขั้นพื้นฐาน Basic Search การค้นแบบมีเงื่อนไข Advanced Search 3. การแสดงผลลัพธ์ (Search Results) 4. การแสดงเอกสาร (Record View) 5. การแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML 6. การแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 7. การพิมพ์/การส่งอีเมล์/การบันทึก/และการดาวน์โหลดรายการทางบรรณานุกรม 8. การใช้ Search History 9. การเลือกรายการจากรายชื่อวารสารใน Journal Directory และ 10. ประวัติการค้น และการแจ้งเตือนจะอยู่ใน My Wilsonweb

3 Introduction Wilson OmniFile Full Text Mega เป็น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป จากสิ่งพิมพ์ 3,500 รายชื่อ และเอกสาร ฉบับเต็มจากสิ่งพิมพ์กว่า 1,750 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1982 เป็นต้นมา จาก 6 ฐานข้อมูล คือ Education Full Text, General Science Full Text, Humanities Full Text, Readers’ Guide Full Text, Social Sciences Full Text และ Wilson Business Full Text (บาง รายการไม่มีเอกสารฉบับเต็ม) H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนีที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เป็นต้น

4 Search Methods Browse Thesaurus Basic Search Advanced Search
วิธีการสืบค้นข้อมูล มีด้วยกัน 4 ช่องทาง ดังนี้ 1. Browse = วิธีการเรียกดูข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก Search ข้อมูล 2. Thesaurus = ค้นจากคำศัพท์สัมพันธ์ 3. Basic Search = การสืบค้นขั้นพื้นฐาน 4. Advanced Search = การสืบค้นขั้นสูง หรือการ สืบค้นแบบมีเงื่อนไข

5 Browse 1. ค้นหาใน OmniFile Full Text 2. พิมพ์คำสำคัญ
3 4 2 การสืบค้นข้อมูล โดยวิธีการใช้ Browse ดังนี้ 1. ค้นหาใน OmniFile Full Text Mega 2. พิมพ์คำสำคัญ เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูล 3. ระบุเขตข้อมูล เช่น เลือก Subject(s) 4. คลิกที่ Start 1. ค้นหาใน OmniFile Full Text พิมพ์คำสำคัญ 3. ระบุเขตข้อมูล เช่น Subject คลิก Start

6 คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ
Browse Results ผลลัพธ์จากวิธีการ Browse คีย์ Browse for : Boxing in Literature เลือก In : Subject(s) คลิก Start จะได้ผลลัพธ์ Browse Results : Boxing in Literature คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ

7 Thesaurus ใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน
1 2 3 การสืบค้นข้อมูล โดยวิธีการใช้ Thesaurus ใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน ดังนี้ สืบค้นใน OmniFile Full Text Mega พิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการค้น คลิก Start Thesaurus ใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน 1. สืบค้นใน OmniFile Full Text Mega 2. พิมพ์หัวเรื่อง 3. คลิก Start

8 Thesaurus Results 3 4 1 2 ผลลัพธ์จากวิธีการใช้ Thesaurus สืบค้นคำว่า Bees คลิก Start จะได้ผลลัพธ์ Thesaurus Results ดังนี้ ผลลัพธ์หัวเรื่องใหญ่หรือหัวเรื่องหลัก ผลลัพธ์หัวเรื่องรองหรือหัวเรื่องย่อย เลือกเพื่อให้แสดงข้อมูลในแต่ละฐานย่อย ความหมายของสัญลักษณ์ ^ Broader Terms คำที่มีความหมายกว้างกว่า + Expand คำที่ใช้ขยาย = Collapse คำที่ไม่ใช้ 1. แสดงหัวเรื่องใหญ่หรือหัวเรื่องหลัก แสดงหัวเรื่องรองหรือหัวเรื่องย่อย 3. เลือกเพื่อให้แสดงข้อมูลในแต่ละฐานย่อย 4. สัญลักษณ์

9 Basic Search 1 2 3 4 การสืบค้นข้อมูล โดยวิธีการใช้ Basic Search ดังนี้ สืบค้นจากฐาน OmniFile Full Text Mega พิมพ์คำค้นหรือวลี เป็นทางเลือกให้ค้นหาเนื้อหาภายในของเอกสาร คลิก Start 1. สืบค้นจากฐาน OmniFile Full Text Mega 2. พิมพ์คำค้นหรือวลี 3. เป็นทางเลือกให้ค้นหาเนื้อหาภายในของเอกสาร คลิก Start

10 Advanced Search 1 3 2 4 5 10 6 7 8 9 การสืบค้นข้อมูล โดยวิธีการใช้ Advanced Search ดังนี้ สืบค้นจากฐาน OmniFile Full Text Mega พิมพ์คำค้น ระบุเขตข้อมูล ระบุคำเชื่อม เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร ระบุช่วงเวลา จำกัดรูปแบบจำเพาะของเอกสาร เลือกประเภทเอกสาร เลือกลักษณะทางกายภาพ คลิก Start 1. ฐาน OmniFile Full Text Mega พิมพ์คำค้น ระบุเขตข้อมูล ระบุคำเชื่อม 5. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ ระบุช่วงเวลา จำกัดรูปแบบจำเพาะของเอกสาร 8. เลือกประเภทเอกสาร เลือกลักษณะทางกายภาพ คลิก Start

11 Search Results 1 6 7 3 5 2 4 ผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูล : Search Results คำที่ใช้สืบค้นและจำนวนผลลัพธ์ที่พบ เลือกรายการที่ต้องการ เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร เลือกหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำค้น หรือ กรองผลลัพธ์ให้แคบลงจาก Narrow These Results หรือ เพิ่มคำสำคัญเพื่อสืบค้นจากผลลัพธ์เดิม (Search Within Results) หรือ เริ่มสืบค้นใหม่ทั้งหมด (New Search) หรือ ปรับปรุงการสืบค้น 1. คำที่ใช้สืบค้นและจำนวนผลลัพธ์ที่พบ เลือกรายการที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร เลือกหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 5. กรองผลลัพธ์ให้แคบลงจาก Narrow These Results 6. เพิ่มคำสำคัญเพื่อสืบค้นจากผลลัพธ์เดิม (Search Within Results) หรือ เริ่มสืบค้นใหม่ทั้งหมด (New Search) 7. หรือ ปรับปรุงการสืบค้น

12 Record View 2 1 Record View : หน้าแสดงเอกสาร ดังนี้ เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF หรือ ถ้ารายการใดไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ให้เลือกที่ WilsonLink เพื่อเชื่อมโยง ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Full Text Link, Table of contents เป็นต้น 2. เลือกสั่งพิมพ์, อีเมล์, บันทึก, อ้างอิง หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเอกสารนี้ 1. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF หรือ ถ้ารายการใดไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ให้เลือกที่ WilsonLink เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Full Text Link, Table of contents เป็นต้น 2. เลือกสั่งพิมพ์, อีเมล์, บันทึก, อ้างอิง หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเอกสารนี้

13 Full Text - HTML 1 2 การแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ Full Text – HTML มีรายการให้เลือกเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เลือกที่ Translate Document เพื่อแปลเอกสารฉบับเต็มเป็นภาษาต่างๆ 2. เลือกที่ Click To Hear Audio File เพื่อฟังไฟล์เสียงของเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม 1. เลือกที่ Translate Document เพื่อแปลเอกสารฉบับเต็มเป็นภาษาต่างๆ 2. เลือกที่ Click To Hear Audio File เพื่อฟังไฟล์เสียงของเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม

14 Full Text - PDF Print, Save
โดยจะส่ง Save File ไว้อ่านวันอื่นๆ หรือจะ Print เอกสารออกมาอ่านก็ได้ เอกสารฉบับเต็มแบบ Full Text – PDF อาจจะ Save File ไว้อ่านวันอื่นๆ หรือจะ Print เอกสารออกมาอ่านก็ได้

15 WilsonLink การเลือกใช้ WilsonLink เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Full Text Link, Table of contents เป็นต้น WilsonLink เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Full Text Link, Table of contents เป็นต้น

16 Print, , Save 2 1 การจัดการเอกสารที่ได้จากการสืบค้น โดยการ Print, , Save ดังนี้ คลิกเลือกรายการที่สนใจ คลิก Print Save เพื่อจัดการเอกสาร 1. คลิกเลือกรายการที่สนใจ คลิก Print Save เพื่อจัดการเอกสาร

17 Print 1. เลือกรายการที่ต้องการ
2 3 การใช้คำสั่ง Print มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และคลิกเลือกหน้าช่อง Include HTML Full Text เมื่อต้องการเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML ด้วย 3. คลิกปุ่ม Print 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และคลิกเลือกหน้าช่อง Include HTML Full Text เมื่อต้องการเอกสารฉบับเต็ม แบบ HTML ด้วย 3. คลิกปุ่ม Print

18 1 3 4 2 5 6 การใช้คำสั่ง มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ใส่หัวเรื่องและ ที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบข้อมูล 4. เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง 5. คลิกเลือกที่ Include PDF Full Text เมื่อต้องการการจัดส่งเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 6. คลิก 1. ใส่หัวเรื่องและ ที่ต้องการจัดส่ง เลือกรายการที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบข้อมูล เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง 5. คลิกเลือกที่ Include PDF Full Text เมื่อต้องการการจัดส่งเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 6. คลิก

19 Save 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบข้อมูล
3 การใช้คำสั่ง Save มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึก 4. คลิก Save 4 1. เลือกรายการที่ต้องการ เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึก 4. คลิก Save

20 Export 1. เลือกรายการที่ต้องการ
2 3 การใช้คำสั่ง Exporting มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูล 3. คลิก Export 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูล 3. คลิก Export

21 Search History 3 2 1 4 Search History : การแสดงประวัติการสืบค้น 1. คลิก Save Search To My WilsonWeb เพื่อจัดเก็บคำค้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกผสมคำค้นเดิมเข้าด้วยกันเพื่อการสืบค้นใหม่ 4. คลิก Delete เมื่อต้องการลบคำค้น 1. คลิก Save Search To My WilsonWeb เพื่อจัดเก็บคำค้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกผสมคำค้นเดิมเข้าด้วยกันเพื่อการสืบค้นใหม่ 4. คลิก Delete เมื่อต้องการลบคำค้น

22 Journal Directory 5. Fields Displayed เขตข้อมูลที่ต้องการ
ให้แสดงผลลัพธ์ 6. Sort by การ เรียงลำดับข้อมูล 7. Display List คลิก แสดงผลลัพธ์ 1 2 3 4 6 ในกรณีที่ผู้สืบค้นทราบชื่อวารสารที่ต้องการจะนิยมค้นจาก Journal Directory Journal Directory : หน้าที่แสดงรายชื่อวารสารให้เลือก เรียงตามตัวอักษร A-Z มีขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิก Select Database(s) เพื่อเลือกรายการฐานข้อมูลวารสารที่ต้องการ 2. คลิก Subject List เพื่อเลือกหัวเรื่องที่ต้องการค้น 3. กำหนดให้แสดงผลลัพธ์ Lines Per Page, Display Format, Limit to หรือ 4. ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใช้ Search 5. Fields Displayed เขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ 6. Sort by การเรียงลำดับข้อมูล 7. Display List คลิกแสดงผลลัพธ์ 7 1. คลิก Select Database(s) เพื่อเลือกรายการฐานข้อมูลวารสารที่ต้องการ 2. คลิก Subject List เพื่อเลือกหัวเรื่องที่ต้องการค้น 3. กำหนดให้แสดงผลลัพธ์ Lines Per Page, Display Format, Limit to หรือ 4. ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใช้ Search 5. Fields Displayed เขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ 6. Sort by การเรียงลำดับข้อมูล 7. Display List คลิกแสดงผลลัพธ์

23 My WilsonWeb 1 2 3 My Wilsonweb ใช้จัดเก็บข้อมูลประวัติการค้นและแจ้งเตือนคำค้น 1. สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้คลิกที่ New Account 2. พิมพ์ชื่อนามสกุล, และ password 3. คลิก Next My Wilsonweb ใช้จัดเก็บข้อมูลประวัติการค้นและแจ้งเตือนคำค้น 1. สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้คลิกที่ New Account พิมพ์ชื่อนามสกุล, และ password 3. คลิก Next

24 My WilsonWeb My Wilsonweb ใช้จัดเก็บข้อมูลประวัติการค้นและแจ้งเตือนคำค้น 1. พิมพ์ Sign In to My WilsonWeb สำหรับผู้ใช้เดิมที่มีประวัติอยู่แล้ว และ 2. คลิก Login พิมพ์ Sign In to My WilsonWeb สำหรับผู้ใช้เดิมที่มีประวัติอยู่แล้ว และคลิก Login

25 สามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ หรือ ลบคำค้นที่บันทึกไว้ได้
My WilsonWeb My Wilsonweb ใช้จัดเก็บข้อมูลประวัติการค้นและแจ้งเตือนคำค้น สามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ หรือ ลบคำค้นที่บันทึกไว้ได้ สามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ หรือ ลบคำค้นที่บันทึกไว้ได้

26

27 Thank you . For more information. . .Please contact Reference Librarian Tel , E- mail : หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ตามเบอร์โทร. และ E- mail ใน Powerpoint ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย...ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google