งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS Excel2003 จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS Excel2003 จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS Excel2003 จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียน ข้อแนะนำใช้งาน (Help) แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

2 ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. นครพนมวิทยาคม
สื่อการสอนโปรแกรมชุด Microsoft Excel2003 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และ ผู้สนใจทั่วไป การนำเสนอนี้สร้างจาก Microsoft PowerPoint2003 สื่อการเรียนนี้หากมีข้อบกพร่อง/ผิดพลาดก็พร้อมรับและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. นครพนมวิทยาคม คำนำ

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
Microsoft Excel2003 จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามรถ 1. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการพิมพ์งาน/บันทึกงาน และการตกแต่งชิ้นงาน 2. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการคำนวณด้วยการใช้สูตร, และฟังก์ชั่นได้ 3. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการย้าย/คัดลอก การลบ /แทรกแถว การลบ / แทรกสดมภ์ 4. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการแทรกรูปภาพ หรือแทรกข้อความศิลป์ 5. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการสร้างแผนภูมิได้ ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการพิมพ์งานออกกระดาษ 7. นำเสนองานอิสระที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองอย่างอิสระ

4 เมนู MS Excel2003 MS Excel2003 เริ่มต้นกับ Excel การป้อนข้อมูล
การจัดรูปแบบ การจัดการแฟ้มข้อมูล การลบ/แทรก การคำนวณ การสร้างแผนภูมิ การคัดลอก ฐานข้อมูลใน Excel แบบฝึกปฏิบัติ

5 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. นครพนมวิทยาคม

6 ประวัติ ชื่อ : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ วัน เดือน ปีเกิด : 29 สิงหาคม 2501
ชื่อ : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ วัน เดือน ปีเกิด : 29 สิงหาคม 2501 สถานที่เกิด : จังหวัดนครพนม ประวัติการศึกษา : วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่ทำงาน : โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

7 ข้อแนะนำ 1. การเริ่มต้นใช้งานหรือเปลี่ยนหน้า ต้องรอให้รูปนิ้วมือ ขึ้นมาเสียก่อนจึงคลิก 2. เมื่อต้องการอ่านข้อแนะนำให้คลิกที่รูป เมื่อต้องการไปหน้าแรกคลิกที่รูป 3. การเลือกเนื้อหาใช้การคลิกเมาส์ที่ตัวเลือกตามต้องการเมื่อเมาส์เป็นรูป 4. ในการการศึกษาควรเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาด้วย จึงอ่านบทเรียนนี้ เพื่อจะได้ฝึกตามด้วย 5. ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมฝึกและอ่านสลับกันด้วยการ กด ปุ่ม Alt + Tab สำหรับสลับระหว่างโปรแกรม ที่เปิดใช้พร้อมกันหลายๆ โปรแกรม 6. หากต้องการเลิกใช้งาน กดปุ่ม ESC หรือคลิกขวาแล้วคลิก จบการทำงาน 7. การเลื่อนหน้านอกจากเลือกจากเมนูแล้ว ยังสามารถคลิกปุ่มเลื่อน หรือ คลิกขวาแล้วคลิก เลือกคำสั่งตามต้องการ 8. หากต้องการให้แสดงเนื้อหาซ้ำ ใช้การคลิกขวาคลิกก่อนหน้า แล้ว คลิกขวาคลิกต่อไป 9. หากใช้ WindowsXp ควรกด ESC ทุกครั้งเพื่อจบการเรียน 10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้พัฒนาจาก MS PowerPoint2003 Help คลิกขวา ไปเมนูก่อนหน้า ไปหน้าแรก ย้อนกลับ หน้าต่อไป


ดาวน์โหลด ppt MS Excel2003 จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google