งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่
หน่วยโสตทัศนศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุดประสงค์ การนำไปใช้ สอนหลักสูตร เสนอผลงานที่ ติดประกาศที่ อื่นๆ ต้องการพิมพ์เป็น ขาว - ดำ สี แนวตั้ง แนวนอน โทนสี ขนาด จำนวน ชิ้น ชื่องาน ผู้ส่ง ภาควิชา โทร วันที่ส่ง วันที่ต้องการใช้ รายละเอียด เพิ่มเติมภาพ ภาพเจ้าของงาน ธงชาติ ต้องการ ต้องการ ไม่ ไม่ ลายเซ็น ผู้อนุญาต หัวหน้าหน่วย หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา ) ลงชื่อ ภาควิชา/หน่วยงาน CD แผ่น ชื่อ File Program เอกสาร แผ่น ชื่อเรื่อง CD เปล่า แผ่น ชื่อแผ่น รูปแบบโดยย่ออยู่ใน อื่นๆ สิ่งที่แนบมาด้วย หมายเหตุ โปรดแนบ CD ข้อมูลพร้อมเอกสารข้อมูลตัวอักษรบนกระดาษ A4 รูปแบบการเรียงลำดับ และ CD เปล่า 1 แผ่น ข้อมูลตัวอักษรในโปรแกรม Word ภาพเป็น Jpeg กราฟในโปรแกรม PowerPoint, Excelหรือ Word

2 คำแนะนำการส่งงานพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่
1. ส่งงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากต้องทำงานตามลำดับคิว และหน่วยโสตฯจะต้องส่งงานออกไปพิมพ์ภายนอก *** ( ถ้าส่งงานหลังจากนี้ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบนำไปส่งและรับงานจากร้านเอง) *** ( และถ้าหน่วยโสตฯ ไม่สามารถทำต้นฉบับให้ได้ทันเวลา ผู้ส่งต้องออกค่าใช้จ่ายในการ ส่งทำต้นฉบับจากภายนอกคณะเอง) 2. ส่งข้อมูลสำหรับทำโปสเตอร์มาให้พร้อม ประกอบด้วย 2.1 ข้อมูลสำหรับตัวอักษร ( ใช้โปรแกรม Microsoft Word ) 2.2 ภาพ ( บันทึกเป็น J peg ) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi 2.3 กราฟ ( ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ) 2.4 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชัดเจน 2.5 Print ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ลงกระดาษ A4 ส่งมาพร้อมไฟล์ใน CD 2.6 บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง- ยาว ) และรูปร่างโปสเตอร์ (วางเป็นแนวตั้ง - แนวนอน) 2.7 ต้องการวางกลุ่มภาพเป็นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรือซ้าย ไป ขวา 2.8 ลำดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชัดเจน เช่น ข้อความที่1 คู่กับ ภาพที่ 1-2 29 ลำดับภาพ ภาพใดคู่กับภาพใด ฯลฯ 2.10 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบแล้วจึงส่งงานมาที่หน่วยโสตทัศนศึกษา 2.11 ส่งแผ่น CD เปล่า ให้หน่วยโสตฯ จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงานของเจ้าของงาน ส่งพิมพ์นอกคณะทันตฯ 3. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเรียงข้อมูลและภาพเรียบร้อยแล้วจะนัดเจ้าของงานตรวจก่อนพิมพ์ขนาดจริง 3.1 ตรวจจาก Print สี ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไขคำผิด 3.2หลังจากแก้ไขแล้ว ตรวจอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คข้อมูลทุกส่วนของโปสเตอร์ *** กรณีมีการแก้ไข – เพิ่มเติม ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงหลายจุด งานของคุณจะถูกเลื่อนคิวไปเป็นคิวอันดับสุดท้าย 4. เมื่อพิมพ์ขนาดจริงแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ 4.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ตามอัตราที่กำหนด 4.2 หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับงานโปสเตอร์ไว้กับหน่วยหลังจากส่งงานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว)


ดาวน์โหลด ppt ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google