งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว สมาชิกย่อมจะมีความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษ หรือบางครั้งอาจจะทำให้สหกรณ์ ไม่เจริญเท่าที่ควร หรือสมาชิกจะเสียประโยชน์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมด้วย

2 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่ 2. เข้าประชุมทุก ๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมใหญ่ 3. มีความสามัคคี กลมเกลียว ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โดยถือหุ้น เพิ่ม หรือฝากเงินเพิ่ม 5. ควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ เลือกสมาชิกที่ดีและเหมาะสมเป็นกรรมการของสหกรณ์ 6. ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร 7. อุดหนุนสหกรณ์ด้วยความภักดี พยายามสนใจใช้บริการและชักชวนให้คนอื่นเข้ามาเป็นสมาชิก

3 สิทธิของสมาชิกสหกรณ์
คือ อำนาจของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง สำหรับในสหกรณ์นั้น สิทธิ คือ อำนาจของสมาชิก ที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ ระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์

4 1. เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนต่อที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจ แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงจะมอบหมายให้คนอื่นออกเสียงแทนไม่ได้ 2. ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการได้ 3. สอบถามการดำเนินงานของสหกรณ์ จากคณะ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้เสมอ รวมทั้งมีสิทธิที่จะขอดูเอกสาร และรายงานการประชุมต่าง ๆที่เกี่ยวกับสหกรณ์ได้เสมอ

5 สมาชิกจะให้สหกรณ์เจริญได้อย่างไร

6 ต้องเข้าใจว่า สหกรณ์คือกลุ่มของบุคคล ซึ่งรวม
กันโดยมีความต้องการอย่างเดียวกัน เช่น เงินกู้ อาหาร ไฟฟ้า ขายผลิตผล หรือ ซื้อสิ่งจำเป็น ในทางการเกษตร ต้องเข้าใจว่า ในฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ

7 ถ้าสมาชิกต้องการความช่วยเหลือจากสหกรณ์
สมาชิกจะต้องช่วยกันให้สหกรณ์ดำเนินการได้ และเจริญก้าวหน้า ช่วยเหลือในการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเมื่อ พิจารณาในการเริ่มต้นจัดตั้งสหกรณ์

8 ต้องเข้าใจในระเบียบของสหกรณ์ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์
6. เลือกสมาชิกที่ดีเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและชักชวนเพื่อนร่วมประชุมโดย สม่ำเสมอ

9 ในการเข้าประชุมต้องแสดงความคิดเห็น ออกเสียงอภิปรายปัญหา และยอมรับมติที่ประชุมจากเสียงส่วนใหญ่
เรียนให้รู้ถึงวิธีดำเนินการสหกรณ์ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีใจกว้างขวาง ยอมรับวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า

10 พยายามสนใจและใช้บริการของสหกรณ์ และชักชวนคนอื่นให้เข้าเป็นสมาชิก
12. พยายามติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสหกรณ์ด้วยเงินสด และหากกู้ยืมเงินก็จะต้องรีบชำระเมื่อถึงกำหนด ชักชวนเพื่อนสมาชิกช่วยกันลงทุนในสหกรณ์ โดยการถือหุ้นเพิ่มฝากเพิ่มขึ้น

11 ช่วยทำงานพิเศษให้สหกรณ์ด้วยความเต็มใจ
และเสียสละ 15. พึงระลึกว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิก มิใช่เป็น ของคนอื่น เพราะสมาชิกเป็นทั้ง เจ้าของสหกรณ์ (OWNER) ผู้ใช้บริการสหกรณ์ (USER) สมาชิกสหกรณ์ (MEMBER)

12 ชี้แจงให้บุคคลภายนอกเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
ให้ถูกต้อง เมื่อมีการเข้าใจผิด 17. พิจารณาปัญหาของสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยใจเที่ยงธรรม 18. ขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่สหกรณ์ 19. อย่าแสวงหาอภิสิทธิ์จากสหกรณ์ เช่นซื้อของถูก กว่าคนอื่น หรือกู้เงินได้มากกว่าคนอื่น

13 20. เผยแพร่งานสหกรณ์แก่ผู้สนใจทั่วไป
ระลึกว่าสหกรณ์เป็นของสมาชิก จงภูมิใจในการที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำไว้ให้ดี อยากให้สหกรณ์เจริญ สมาชิกต้องติดต่อสหกรณ์โดยสม่ำเสมอและสนใจกิจการของสหกรณ์ด้วย

14


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google