งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2 นโยบาย การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

3 นโยบาย 3 ประสาน 5 ยุทธศาสตร์ โดย
นโยบาย 3 ประสาน 5 ยุทธศาสตร์ โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

4 2. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ
3 ประสาน 1. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย 2. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ 3. ประสานความร่วมมือกับองค์กร ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

5 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สะสาง
สะสางเรื่องร้องทุกข์ที่ค้างอยู่ที่ สคบ. โดยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 5 คณะ ให้สภาทนายความ รับไปดำเนินการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาแทน สคบ.

6 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม
ส่งเสริมผู้ประกอลการให้มีความรับผิดชอบ ตามโครงการ “ธุรกิจ ติดดาว สคบ.” ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็น ชมรม สมาคม

7 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม
3. ส่งเสริมให้มูลนิธิ นำคดีขึ้นสู่ศาลหรือฟ้องแทนผู้บริโภคได้ 4. ส่งเสริมให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้

8 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง) ปรับปรุงสายด่วน สคบ ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มช่องทางการสื่อสารการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านสังคมออนไลน์ Facebook

9 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง) 3. ปรับปรุงเว็บไซด์ ของ สคบ. 4. จัดทำบัญชีรายชื่อ สินค้าและบริการ หรือโครงการ ที่ถูกตัดสินให้มีความผิดแล้ว

10 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง) 5. เพิ่มอนุกรรมการไกล่เกลี่ยและอนุกรรมการกลั่นกรองร้องทุกข์ 6. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ “อนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค”

11 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มช่องทาง (การร้องทุกข์ การคุ้มครอง) 6.1 ตรวจสอบ 6.2 ตรวจจับ 7. จัดให้มีชุดตรวจเยี่ยม บริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดี

12 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเข้าใจ
1. สร้างตราสัญลักษณ์ของ สคบ. ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์

13 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเข้าใจ
3. จัดให้มีศิลปิน ดารา นักแสดง มีส่วนร่วมในการรณรงค์ 4. จัดให้มีรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง

14 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเข้าใจ
จัดโครงการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคสัญจร ส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชน 7. จัดตั้งองค์กรเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคไปสู่ภาคประชาชน

15 5 ยุทธศาสตร์  สะสาง  ส่งเสริม  เพิ่มช่องทาง  สร้างความเข้าใจ
 ห่วงใยผู้บริโภค

16 5 ยุทธศาสตร์  สะสาง  ส่งเสริม  เพิ่มช่องทาง  สร้างความเข้าใจ
 ห่วงใยผู้บริโภค

17 5 ยุทธศาสตร์  สะสาง  ส่งเสริม  เพิ่มช่องทาง  สร้างความเข้าใจ
 ห่วงใยผู้บริโภค

18


ดาวน์โหลด ppt นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google