งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำโดย นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาและคุ้มครอง
ผู้บริโภค สาระการเรียนรู้ ตอนที่ 1 สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายตอนที่ 2 หน้าที่ของผู้บริโภคกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 3 การรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ตอนที่ 4 องค์กรที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค

3 สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมาย
ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลหรือใครก็ตามที่กินหรือใช้สินค้า บริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับความต้องการ ดังนี้

4 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 2
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า และบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ องค์กรจัดตั้งเพื่อป้องกันสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคที่สำคัญมี 2 องค์การ คือ องค์การคุ้มครองผู้บริโภค องค์การอาหารและยา ...

5 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย ความเสียหาย

6 หน้าที่ของผู้บริโภคกับการคุ้มครองผู้บริโภค
1. หน้าที่ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ - ใช้ความระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ - การทำสัญญาโดยการลงลายมือชื่อหรือผู้บริโภค 2. หน้าที่หลังทำสัญญา - การเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ - ในกรณีที่มีการทำสัญญาแล้ว ต้องเก็บเอกสารต่าง ๆ - เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ดำเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตน

7 การรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค
ก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการ ต้องใช้ความระวัง 2. เมื่อซื้อสินค้าแล้ว ผู้บริโภคต้องเก็บเอกสารต่าง ๆ

8 องค์กรที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
1.สำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค 2.กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 3.กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 4.กรมการประกันภัย กระทรงพาณิชย์ 5.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

9 องค์กรที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค (ต่อ)
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 7. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 ลำดับต่อไปเพื่อน ๆ ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ นะคะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google