งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ความรับผิดในการเสียภาษี ภาษีขาย - ภาษีซื้อ 5
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ความรับผิดในการเสียภาษี ภาษีขาย - ภาษีซื้อ การคำนวณภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม 6. กิจกรรมของผู้เสียภาษี 7. บทลงโทษ

3 1.“คำนิยาม” ขายพร้อมขนส่ง ขายพร้อมติดตั้ง ขาย ขายเป็นปกติธุระ รับจ้างเป็นครั้งคราว (ม.77/1(8)) ไม่ถือเป็นการขาย นำเข้าเพื่อขาย (ม.77/1(12)) ส่งออกเพื่อขาย(ม.77/1(14))

4 1.“คำนิยาม” (ต่อ) สินค้า (ม.77/1(9)) บริการ (ม.77/1(10))

5 2.“ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม”
1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้นำเข้า 3. ผู้ที่กฎหมายกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

6 2.“ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม”(ต่อ)
ผู้ประกอบการ: 1. เป็นบุคคล 2. ขายสินค้า/บริการในทางธุรกิจ 3. ในราชอาณาจักร

7 3.“การยกเว้น” 1. การขายสินค้า/บริการ ที่มิใช่การส่งออก (ม.81(1)) 1.1 ม.81(1)(ก)-(ฉ) ยกเว้นแต่ขอเข้าระบบได้ 1.2 ม.81(1)(ช)-(น) การขายสินค้า/บริการตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา 2. การนำเข้าสินค้า 2.1 สินค้าตามม.81(1)(ก)-(น) 2.2 สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร

8 3.“การยกเว้น”(ต่อ) ทั้งนี้เฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตาม กฎหมายว่าด้วยการนั้น 2.3 สินค้าที่จำแนกไว้ในภาค 4 ของพรบ.พิกัดอัตรา ศุลกากร 2.4 สินค้าที่นำเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากร แล้วส่งกลับ โดยได้รับคืนอากร 2.5 การนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนตาม กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

9 3.“การยกเว้น”(ต่อ) 3. ผู้ประกอบการซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (1,800,000 บาท/ปี) หรือกิจการอื่น เช่น กิจการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ

10 4. “ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีขายสินค้า”
1. กรณีขายสินค้าทั่วไป หลัก = เมื่อส่งมอบสินค้า ยกเว้น = ก. โอนกรรมสิทธิสินค้า ข. ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ ค. ได้ออกใบกำกับภาษี 2. กรณีขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระ หลัก = เมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวด ยกเว้น = ก. ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ ข. ได้ออกใบกำกับภาษี

11 4.“ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีให้บริการ”(ต่อ)
1. กรณีให้บริการทั่วไป หลัก = เมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ ยกเว้น = ก. ได้ออกใบกำกับภาษี ข. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 2. กรณีให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ หลัก = เมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนบริการที่ สิ้นสุดลง

12 5.“การคำนวณภาษี” (1) ภาษีขาย – ภาษีซื้อ ม.82/3 (2) ภาษีซื้อต้องห้าม ม.82/5 (3) ประกอบกิจการทั้ง VAT และ NON VAT ม.82/6 ให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ

13 5.“การคำนวณภาษี” (ต่อ) เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ภาษีขาย = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการ เมื่อขายสินค้าหรือรับชำระ ค่าบริการ ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้จ่ายให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือ ชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ของตน

14 5.“การคำนวณภาษี” (ต่อ) ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษี (1) กรณีไม่มีใบกำกับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษี เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันสมควร (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด) (2) กรณีใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ใน สาระสำคัญ

15 5.“การคำนวณภาษี” (ต่อ) (3) ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด) (4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองฯ (5) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก (6) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี - ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)ฯ - ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ฯ

16 5.“การคำนวณภาษี”(ต่อ) อัตราภาษี : 1. อัตราร้อยละ 10 (ปัจจุบัน ร้อยละ 7) 2. อัตราร้อยละ 0

17 6. “กิจกรรมของผู้เสียภาษี”
1. การจดทะเบียน 2. การออกใบกำกับภาษี 3. การยื่นแบบฯ และชำระภาษี 4. กำหนดเวลายื่นแบบฯ 5. การจัดทำรายงาน 6. การจัดเก็บเอกสาร

18 7. “บทลงโทษ” เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โทษทางอาญา


ดาวน์โหลด ppt ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google