งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
20206 Animation วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ โดย

2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชื่อ ด. ช. /ด. ญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชื่อ ด.ช./ด.ญ.xxxx xxxxxxx เลขที่ n ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว รหัส ง20206 สอนโดยครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ โทร เริ่มใช้วันอังคารที่ 19 พ.ค. 2557

3 วิสัยทัศน์ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ มีความเป็นไทย สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นอาชีพสุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก Week 7 - Introduction to Data Structure II

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ Week 7 - Introduction to Data Structure II

5 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Week 7 - Introduction to Data Structure II

6 ลูกนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ลูกนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีวินัย มีน้ำใจ สนใจใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์ มีความเป็นไทย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตนถูกต้องตามกาลเทศะ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ รักษาสมบัติของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือและมีสมบัติผู้ดี Week 7 - Introduction to Data Structure II

7 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. ถอดและจัดเรียงรองเท้าบนชั้นวาง 2. เข้าแถวให้เป็นระเบียบหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. นั่งตามลำดับเลขที่ ให้ตรงกับหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ก่อนเปิดใช้เครื่องคอมฯ ให้สำรวจอุปกรณ์ว่าครบ พร้อมใช้หรือไม่ หากไม่ครบหรือชำรุด ต้องแจ้งให้ครูทราบทันที

8 5. ห้ามถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดคอมพิวเตอร์ หรือสับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกชนิดภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6. ห้ามนำขนม อาหารหรือเครื่องดื่ม เข้ามาในห้อง 7.ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน ไม่ทิ้งขยะ ไม่ขีดเขียนพื้นโต๊ะ 8. เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดเครื่องตามขั้นตอน เก็บอุปกรณ์และเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย 9. ไม่เข้าห้องเรียนช้า

9 10. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องในขณะเรียน
11. ห้ามเล่นเกมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

10 รหัสวิชา ง20206 วิชาวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ผลการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง20206 วิชาวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว

11 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ข้อที่ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กลางภาค ปลายภาค ระหว่างเรียน รวม 20 55 95 1 หลักการและพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว (10) 10 1.1 ความหมายของ animation 5 1.2 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 องค์ประกอบพื้นฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Flash (10) 2.1 การติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรม 2.2 แถบเครื่องมือและการควบคุมพาเนล ชนิดของไฟล์ 3 หลักการทำงานของโปรแกรม/สร้างและจัดการภาพ 3.1 การจัดการไฟล์ สร้าง เปิด ปิดและบันทึกไฟล์ 3.2 การทำงาน Stageกับจอภาพ การใช้เครื่องมือ 3.3 การทำงานกับสี เครื่องมือวาดภาพ การเลือกวัตถุ 3.4 ฝึกหัดวาดภาพ Week 7 - Introduction to Data Structure II

12 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ข้อที่ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กลางภาค ปลายภาค ระหว่างเรียน รวม 4 การใช้ Symbol และ Instance 10 5 หลักการเคลื่อนไหวของแอนนิเมชั่น (Animation) 30 5.1 เฟรมและไทม์ไลน์ Motion Tween Shape Tween 5.2 มูฟวี่ย์ไฟล์ 5.3 ตัวอักษรและข้อความทำงานกับเลเยอร์ 6 ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 20 6.1 การจัดการเสียง ควบคุม MP3 6.2 การควบคุมและตัดต่อวิดีโอ Week 7 - Introduction to Data Structure II

13 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ข้อที่ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กลางภาค ปลายภาค ระหว่างเรียน รวม เลขในวงเล็บเป็นลำดับที่ตัวชี้วัด สาระที่3 20 55 95 5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (12) 15 5.1 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน 5.2 ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงาน 6 บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (13)  7 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (10) Week 7 - Introduction to Data Structure II

14 ภาระงาน สมัคร gmail ค้นคว้าเรื่อง Animation แล้วบันทึกในสาระที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตอบแบบสอบถามข้อมูลรายบุคคลและแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ จากเว็บ : kru_v.satriwit3.ac.th Week 7 - Introduction to Data Structure II


ดาวน์โหลด ppt วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google