งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศชีวเวชและสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศชีวเวชและสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศชีวเวชและสาธารณสุข
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2 จัดทำโดย นางสาวณัฐิการ์ ศรีวิไล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

3 สถานที่ตั้ง 420/6 ถนน ราชวิถีราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400 Tel : +66(2) Fax : +66(2) Web :

4 ฝ่ายงานของศูนย์ BIOPHICS
ฝ่ายกรรมการบริหารศูนย์ ฝ่ายบริหารจัดการศูนย์ ฝ่ายวิจัยและสถิติ ฝ่ายระบบจัดการข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร

5 งานที่ได้รับมอบหมาย งานหลัก
จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Stock สินค้า ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข จัดทำและออกแบบรายงานของฐานข้อมูล Stock สินค้า

6 โปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
หน้าLogin

7 เมนูหลักของฐานข้อมูล

8 หน้าต่างฐานข้อมูล สถานที่เก็บครุภัณฑ์ หน้าต่างฐานข้อมูล พนักงาน

9 หน้าต่างฐานข้อมูล ประเทครุภัณฑ์ หน้าต่างฐานข้อมูล ผู้จำหน่าย

10 หน้าต่างฐานข้อมูล ประเภทย่อยครุภัณฑ์
หน้าต่างฐานข้อมูล ครุภัณฑ์

11 รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ รายงานการครอบครุภัณฑ์

12 งานอื่นๆ - ศึกษาและทดลองใช้งาน โปรแกรม Unix - Key ข้อมูลลงในฐานข้อมูล ให้กับหน่วยงานฝ่ายวิจัยและสถิติ - ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ และทดลองใช้โปรแกรม เช่น Appserv Putty Xmanager CuteFTP InstallSheild 11

13 งานอื่นๆ(ต่อ) อื่นๆ เชื่อมต่อระบบLanโดยให้มีเครื่องแม่ข่ายหนึ่งเครื่องและเครื่องลูกอีก 2 เครื่องให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกันได้ - ติดตั้ง Server ของเครื่อง Sun เพื่อที่จะใช้ในการทำงานของ Unix - ออกแบบผังของ switch พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล โดยใช้ Microsoft VISIO - ทำ Shell script บน Unix

14 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้รับคำแนะนำใหม่ๆ จากสถานที่ฝึกงาน - ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมจากที่มีมากยิ่งขึ้น - ได้รู้จักการใช้ชีวิตในการทำงานรวมกับผู้อื่น - ได้รู้วิธีการใช้งานโปรแกรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น Xmanage Putty Crystal Report InstallShield VB 6 CuteFTP

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน(ต่อ)
- ได้เรียนรู้การใช้งานจากโปรแกรมที่ได้ใช้มาบ้างแล้ว ทำให้รู้เพิ่มเติมขึ้นจาก เดิมมาก เช่น Access ฯลฯ - ได้ความรู้จากการเข้าฟังบรรยายในเรื่องการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Network - ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Database เพิ่มมากขึ้น จากการใช้ MySQL phpMyAdmin

16 ปัญหาในการฝึกงาน ไม่ทราบวิธีการใช้งานโปรแกรมบ้างเล็กน้อย
ระยะเวลาในการฝึกงานต้องสิ้นสุดเร็วกว่าที่กำหนดไว้ในครั้งแรก เนื่องจาก สถานการณ์บ้านเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร หา Error ไม่เจอใน Code แต่สุดท้ายแล้วพี่เลี้ยงก็ช่วยหาและได้สอนบางเรื่องที่เราไม่รู้จนเข้าใจ

17 ข้อเสนอแนะ ควรมีการกำหนดรายละเอียดความต้องการความรู้ในด้านต่างๆแก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาความรู้ต่างๆตามความต้องการของสถานที่ที่ไปฝึกงาน ก่อนไปฝึกจริง ควรมีระยะเวลาในการฝึกงานนานกว่านี้ นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่ไปศึกงานก่อนการฝึกจริง

18 ประมวลภาพ บริเวณชั้น 3 เป็นส่วนของฝ่ายระบบจัดการข้อมูล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริเวณชั้น 4 เป็นส่วนห้องทำงานของผู้บริหารฝ่ายต่างๆ

19 …THANK YOU…


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศชีวเวชและสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google