งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย

2 อาจารย์ผู้สอน 1. พ.อ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ 2. อาจารย์เพียงกมล มานะรัตน์
2. อาจารย์เพียงกมล มานะรัตน์ 3. อาจารย์ปิยะมาศ ทัพมงคล

3 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการศึกษานโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่น แนวการศึกษานโยบายสาธารณะ กรอบการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย การกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์

4 จุดประสงค์ทั่วไป 1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดและพัฒนาการของการศึกษา นโยบายสาธารณะ 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กรอบการศึกษาและแนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ 3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ 4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และสามารถนำระเบียบวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายไปใช้วิเคราะห์นโยบายสาธารณะได้

5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและพัฒนาการของการศึกษานโยบายสาธารณะ 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวการศึกษานโยบายสาธารณะ กรอบการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย การกำหนดนโยบาย 3. เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ วิเคราะห์นโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google