งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
Research Proposal ศจีมาจ ณ วิเชียร

2 โครงร่างการวิจัย เอกสารรายงานแนวทางการทำวิจัยเพื่อเสนอแก่กรรมการ ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย เพื่อให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาก่อนที่จะอนุมัติโครงการ รวมทั้งการเสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ๆ แก่ผู้เสนอโครงการวิจัย

3 ตัวอย่าง โครงงานพิเศษ (Special Project) ปัญหาพิเศษ (Independent Study) สารนิพนธ์ (Master Project) วิทยานิพนธ์ (Thesis) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

4 ประโยชน์ของโครงร่างการวิจัย
เป็นแผนในการดำเนินที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เป็นแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการวิจัย ช่วยในการประมาณการงบประมาณ บุคลากร ใช้เป็นเอกสารกำกับการขอทุนสนับสนุน/ ขออนุมัติ เป็นแนวทางในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

5 ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย
1. ส่วนปก บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย (ต่อ)
4. ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดอื่น ๆ แผนการดำเนินการวิจัย งบประมาณที่ใช้ ภาคผนวก

7 รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย
1. ส่วนปก ประกอบด้วยชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย สาขา หน่วยงานที่สังกัด และปีที่เสนอโครงการวิจัย 2. บทนำ ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย ความเป็นมา ความเป็นมาของปัญหา ภูมิหลัง หรือปัญหาที่จะทำวิจัย ซึ่งจะต้องเขียนให้ตรงประเด็น เน้นที่การแก้ปัญหาให้ถูกจุด ไม่ยืดเยื้อ มีการอ้างอิงตามหลักวิชา มีการเรียงลำดับตามประเด็นของปัญหา และสรุปประเด็น ในส่วนสุดท้ายให้เชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง

8 รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)
บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนใหญ่เขียนเป็นข้อ ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง สมมติฐานของการวิจัย ส่วนใหญ่เขียนขึ้นเป็นข้อ ๆ เพื่อบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตของการวิจัยภายใต้เงื่อนไขของ Content, Time และ Area

9 รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)
2. บทนำ นิยามศัพท์ /คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย เป็นส่วนที่ใช้อธิบายความหมายของคำหลัก (Key word) ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อไม่ให้ความหมายผิดไป ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นส่วนที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดกรอบหรือเงื่อนไขที่ สำคัญบางเรื่องในการวิจัย เช่น การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นส่วนที่ระบุความคาดหวังของผู้วิจัยที่มีต่อผลการ วิจัย ระบุถึงประโยชน์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือขยายผล

10 รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบุเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยระบุให้ครอบคลุมหัวข้อเรื่องทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4. ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย นำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบของการวิจัย ตามประเภทของการวิจัย ซึ่งอาจ จะต้องอาศัยรูปแบบ (Model) หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีการ สร้างสรรค์ขึ้นไว้แล้วเป็นขั้นตอนในการวิจัย

11 รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)
4. ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย พร้อมนำเสนอกระบวนการคัดเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติและสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย โดยระบุสูตรที่สำคัญ ๆ เท่านั้น 5. รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ อาจระบุส่วนอื่น ๆ เพิ่ม เช่น แผนการ ดำเนินการวิจัย งบประมาณ Hardware Software


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google