งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

2 จากนโยบาย...สู่การปฏิบัติ
ด้านการผลิตบัณฑิต สอดคล้องกับ TQF ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๖ ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านภาษาอาเซียน + ๓ และมีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ๕ ด้าน คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การประหยัด มีสัมมาคารวะ และมีความขยันอดทน และอดกลั้น ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (อ.๒.๑ - ๒.๑๓) (อ.๓.๑ - ๓.๒) ตัวบ่งชี้ของ TQF 12 ตัว โครงการ

3 จากนโยบาย...สู่การปฏิบัติ
ด้านการวิจัย การวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน กับการปัญหาสังคม กับภูมิปัญญาท้องถิ่น - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (อ.๔.๑ - ๔.๗) โครงการ

4 จากนโยบาย...สู่การปฏิบัติ
ด้านการบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือองค์กรภายนอก (เป็นที่พึ่งของชุมชนในลักษณะให้เปล่า) - ส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา หรือวิชาชีพอื่น - สร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร หรือสาขาวิชาเพื่อสร้าง รายได้ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (อ.๕.๑ - ๕.๖) โครงการ

5 จากนโยบาย...สู่การปฏิบัติ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (อ.๖.๑ - ๖.๒) การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา - สร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามศาสตร์ โครงการ

6 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google