งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน
ทส 103 : การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT 103 : Computer Programming Design ส่วนของภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 ข้อตกลง ให้นักศึกษาส่ง Lab ท้ายคาบทุกครั้ง และจะไม่รับ Lab ที่ส่งนอกชั่วโมงเรียน ถ้านักศึกษาขาดส่ง Lab ให้ถือว่า Lab ที่ขาดส่งเป็น 0 เมื่อส่ง Lab แล้วให้รับ Quit ไปทำก่อนกลับ โดย Quit จะเริ่มตั้งแต่ Lab 2 ถึง Lab 11

3 คะแนนในส่วนภาคปฏิบัติ
คะแนนของส่วนภาคปฏิบัติ 30% แบ่งเป็น คะแนนสอบปฏิบัติ (2 ครั้ง ๆ ละ 5%) สอบครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 7 สอบครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 11 คะแนนปฏิบัติ (10 ครั้ง ๆ ละ 2%)

4 แนะนำการเขียนโปรแกรมด้วย C++

5 หัวข้อศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประวัติภาษา C++ แนะนำภาษาซีเบื้องต้น

6 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการ การเขียนโปรแกรม (Programming) คือ การเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น FORTRAN, COBOL, PASCAL, C, C++, Java เป็นต้น ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมีการแปลให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อน

7 2. ประวัติ ภาษา C++ Dennis Ritchie ณ Bell Labs พัฒนาภาษา C
ขึ้นในปี ค.ศ (พ.ศ. 2515) เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX (90%) เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่น ไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆ 1988 : ANSI ได้สร้างมาตรฐานภาษาซีขึ้น

8 3. แนะนำภาษา C++ เบื้องต้น
ในภาษาซีพลัสพลัสจะเขียนโปรแกรมโดยการเรียกใช้โปรแกรมย่อยแต่ละชุด ที่เรียกว่า ฟังก์ชัน (Function) ในหนึ่งโปรแกรมอาจประกอบด้วยหลายฟังก์ชันก็ได้ แต่ละฟังก์ชันจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ โปรแกรมภาษาซีที่สามารถทำงาน (Execute) ได้จะต้องมีอย่างน้อย 1 ฟังก์ชัน ชื่อว่า main

9 คำอธิบายโปรแกรม (Comments)
คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรม มีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความอธิบายกำกับลงไปใน source code ซึ่งคอมไพล์เลอร์จะข้ามการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้ ในภาษา C++ มี 2 แบบคือ คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว ใช้เครื่องหมาย // คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด ใช้เครื่องหมาย /* และปิดด้วย */

10 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C++
Header File # include <iostream.h> int main ( ) { statement; return 0; } Main function Compound Statement

11 คำสั่งและชุดคำสั่ง คำสั่ง (Statement) คือ ขั้นตอนในการทำงานหนึ่ง
ขั้นตอนทุกคำสั่งจะต้องจบด้วยเครื่องหมาย ; เช่น cout<<"Hello World\n";

12 คำสั่งและชุดคำสั่ง กลุ่มคำสั่ง (Compound Statement) คือ คำสั่งหลายๆ คำสั่งที่อยู่ภายในเครื่องหมายปีกกา เช่น int main() { cout<<"Hello World\n"; return 0; }


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google