งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป
บทที่ 1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป

2 โครงสร้างข้อมูลคืออะไร ?
โครงสร้างข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ที่อยู่ในโครงสร้างนั้น ๆ (โครงสร้างข้อมูล เป็นแนวทางในการดำเนินงานในขั้นตอนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ระบบ หรือการออกแบบระบบซึ่งจำเป็นต้องรู้ถึงลักษณะของโครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการทำงาน)

3 โครงสร้างข้อมูลที่ใช้โดยทั่วไป
มีอยู่ 2 แบบคือ ลักษณะเรียงกันไป (โดยข้อมูลตัวถัดไปต้องเก็บในตำแหน่งความจำที่ติดกัน) เช่น อาร์เรย์ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งความจำที่ติดกัน

4 ลักษณะโปรแกรมแบบมีโครงสร้างที่ดี
เป็นโปรแกรมที่ง่ายในการทำความเข้าใจ และง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขโดยใช้โครงสร้างควบคุมที่ชัดเจนและรัดกุม ตลอดจนใช้คำสั่ง goto ให้น้อยที่สุด

5 1. โครงสร้างแบบคำสั่งตามลำดับ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่มีการตัดสินใจ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 process output input

6 2. โครงสร้างแบบมีการตัดสินใจ
มีการทดสอบค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจว่าจะทำการ ประมวลผลส่วนใด input จริง เท็จ x ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 output

7 3. โครงสร้างแบบมีการตัดสินใจ
ทำงานแบบวนซ้ำในจำนวนครั้งที่จำกัด ส่วน a X จริง เท็จ

8 สรุปทั้ง 3 แบบ มีจุดเข้า (Input) เพียง 1 จุด
มีจุดออก (Output) เพียง 1 จุด ออกแบบในลักษณะจากบนลงล่าง (top down design) โปรแกรมย่อย ควรจะทำหน้าที่อย่างเดียว ต้องไม่เป็นวงจรปิดแบบไม่หยุด หรือ ที่มีค่าอนันต์

9 แบบฝึกหัด A = 8; B = 10; 2. A = 8; B = 10;
Do While (A >= B); Do While (A <= B); A = A + 1; A = A + 1; B = B – 1; B = B – 1; End; End;

10 แบบฝึกหัด 3. A = 8; B = 10; A = A + 1; B = B – 1; End;
Do While (A > 0); A = A + 1; B = B – 1; End;

11


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1. พื้นฐานความรู้ทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google