งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ Array 12 มี.ค. 2550 จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวมของเลขเหล่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ Array 12 มี.ค. 2550 จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวมของเลขเหล่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ Array 12 มี.ค. 2550 จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวมของเลขเหล่านั้น

2 2. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจากไฟล์เป็นข้อมูลชนิดจำนวนจริง 100 จำนวน หาค่าเฉลี่ย และนับจำนวนข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงผล

3 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลชนิดจำนวนจริง 10 จำนวน แล้วพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นในลำดับตรงกันข้ามกับที่อ่านเข้ามา

4 4. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านคะแนนสอบ(จำนวนจริง) จำนวน 5 ครั้งของนร
4. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านคะแนนสอบ(จำนวนจริง) จำนวน 5 ครั้งของนร. 10 คน มาเก็บไว้ในตัวแปรแถวลำดับ score[][] แล้วหาคะแนนรวมของแต่ละคน

5 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนในบ้าน 6 หลังเพื่อเก็บในแถวลำดับ แล้วหาจำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมดว่ามีกี่คน

6 0-5 ปี 6-12 ปี 13-19 ปี 20 ปีขึ้นไป บ้านหลังที่ 1 บ้านหลังที่ 2 บ้านหลังที่ 3 บ้านหลังที่ 4 บ้านหลังที่ 5 บ้านหลังที่ 6


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ Array 12 มี.ค. 2550 จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวมของเลขเหล่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google