งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของโปรแกรม
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

2 องค์ประกอบของโปรแกรม
สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

3 องค์ประกอบของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา C จะต้องเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเสมอ และเมื่อจบประโยคำสั่งแต่ละคำสั่ง จะใช้เครื่องหมายเซมิโคลอน (;) ในการคั่นคำสั่งแต่ละคำสั่ง หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

4 องค์ประกอบของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

5 ความหมาย โครงสร้างของโปรแกรม
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

6 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
แบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนหัวโปรแกรม (Head File) 2. ส่วนฟังก์ชันหลัก (Main Function) 3. ส่วนฟังก์ชันย่อย (Sub Function) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

7 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนหัวโปรแกรม (Head File) หรือ คอมไพเลอร์ไดเร็กทีฟ (Compiler Directive) เป็นส่วนหัวของโปรแกรมที่ใช้สำหรับเป็นตัวบอกคอมไพเลอร์ ว่าให้รวมไฟล์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้กับตัวโปรแกรมที่เขียนขึ้น หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

8 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนหัวโปรแกรม (Head File) #include<library> ให้อ่านไฟล์ stdio.h เข้ามาด้วย ให้อ่านไฟล์ conio.h เข้ามาด้วย หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

9 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันหลัก (Main Function) หรือโปรแกรมหลัก (Main Program) เป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องเขียนขึ้นเอง โดยนำคำสั่งหรือฟังก์ชันมาตรฐานต่าง ๆ มาเรียบเรียงกันขึ้นเป็นโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

10 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันหลัก (Main Function) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

11 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันหลัก (Main Function) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

12 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันหลัก (Main Function) 1. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input) 2. ส่วนกำหนดค่า หรือ คำนวณ (Assignment or Computation) 3. ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

13 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันหลัก (Main Function) การหมายเหตุ (Comment) ใช้เพื่อต้องการอธิบายรายละเอียดของโปรแกรม หรือคำสั่ง สามารถเขียนได้ดังนี้ /*ข้อความ*/ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

14 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันย่อย (Sub Function) หรือโปรแกรมย่อย (Sub Program) เป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องเขียนขึ้นเอง โดยนำคำสั่งหรือฟังก์ชันมาตรฐานต่าง ๆ มาเรียงกัน เพื่อให้โปรแกรมหลักหรือฟังก์ชัน สามารถประมวลผลโดยส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ หรือไม่ผ่านค่าพารามิเตอร์ก็ได้ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

15 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
ส่วนฟังก์ชันย่อย (Sub Function) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

16 องค์ประกอบของโปรแกรม
ตัวแปร (Variable) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

17 ตัวอย่าง การประกาศตัวแปร (Variable)
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

18 คำสงวน (reserved word)
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

19 คำสงวน (reserved word)
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

20 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
clrscr( ) printf( ) cprintf( ) scanf( ) getch( ) getchar( ) gets( ) textcolor( ) textbackground( ) gotoxy( ) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

21 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน clrscr( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

22 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน printf( ); แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

23 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน printf( ); แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

24 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน printf( ); แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

25 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน printf( ); แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

26 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน cprintf( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

27 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
รหัสรูปแบบ (format code) ที่ใช้ในการแสดงผล ต้องอยู่ ในตำแหน่งหลังเครื่องหมาย % หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

28 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน scanf( ); ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

29 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน getch( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

30 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน getchar( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

31 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน gets( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

32 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน textcolor( ); ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษร โดยจะใช้ร่วมกับฟังก์ชัน cprintf ซึ่งมีสีต่าง ๆ ให้เลือกตัวเลขค่าสี อาจจะพิมพ์เป็นตัวเลข หรือชื่อสีเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

33 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน textcolor( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

34 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน textcolor( ); หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

35 องค์ประกอบของโปรแกรม
ตัวเลขค่าสีตัวอักษร หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

36 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน textbackground( ); ใช้กำหนดสีพื้นให้กับตัวอักษร หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

37 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล
ฟังก์ชัน gotoxy( ); ใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่จะแสดงข้อความ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

38 องค์ประกอบของโปรแกรม
ชนิดของข้อมูล หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

39 รหัสควบคุม (Control code)
เริ่มต้นด้วยตัวอักษร back slash ( \ ) จากนั้นตามด้วยอักษรพิเศษ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม

40 องค์ประกอบของโปรแกรม
จบหน่วยที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google