งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6

2 เนื้อหาสาระ คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
การกระทำแบบตรรกะและตัวดำเนินการ

3 Intro โปรแกรมเลือกทำเพื่อจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่ทำ ตัวอย่างเช่น คำเตือนให้เก็บข้อมูลลงดิสก์ Save (Y/N) ถ้ากดคีย์ Y จะเก็บข้อมูลลงดิสก์ ถ้ากดคีย์ N จะไม่เก็บข้อมูล

4 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if-then
เงื่อนไข ประโยคงาน งานลำดับถัดไป จริง เท็จ คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if-then การทำงานของคำสั่งคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำตามคำสั่งหรือสเตตเมนต์ที่ตามหลัง then แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ คอมพิวเตอร์จะทำคำสั่งหรือสเตตเมนต์ต่อไป รูปแบบ if {condition} then {action statement}

5 ตัวอย่าง age=25 age=14 age=18 If age>18 then writeln(‘of age’);
writeln(‘good luck’); ถ้าหากตัวแปร age เป็นค่าต่าง ๆ จะทำให้คอมพิวเตอร์แสดงผลลัพธ์ ดังนี้ Of age Good luck age= age= age=18 เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไขเป็นเท็จ เงื่อนไขเป็นจริง

6 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if-then-else
รูปแบบ if {condition} then {statement1} else {statement2}; โดยหลังสเตตเมนต์ที่ 1 จะไม่มีเครื่องหมาย ; เนื่องจากยังไม่จบคำสั่ง if

7 ตัวอยาง ถ้าหากต้องการให้คอมพิวเตอร์รับค่าคะแนนไปเก็บไว้ใน ตัวแปร Score โดยมีเงื่อนไข ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ให้แสดงข้อความว่า ผ่าน แต่ถ้าน้อยกว่า 60 ให้แสดงข้อความว่า ไม่ผ่าน

8 ตัวอย่าง score=54 score=73 If score>=60 then writeln(‘You Pass’)
else writeln(‘You Fail’); Writeln(‘Have a nice day’); ถ้าในตัวแปร score เป็นค่าต่าง ๆ เอาท์พุตที่ได้จะเป็น ดังนี้ You Fail Have a nice day You Pass score= score=73 เงื่อนไขเป็นเท็จ เงื่อนไขเป็นจริง

9 ตัวอย่าง ผลลัพธ์จากการรัน Enter number : 5 Cost = 35.00
โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมคำนวณราคาต้นทุนสินค้า ถ้าหากผลิตมากกว่า ชิ้น ราคาชิ้นละ 6.5 บาท ถ้าไม่เกิน 10 ชิ้น ราคาชิ้นละ 7 บาท ผลลัพธ์จากการรัน Enter number : 5 Cost =

10 ขอความสั่ง if/else แบบซอนกัน (nested if)
ขอความสั่ง /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 1 เปนจริง */ else if (เงื่อนไขที่ 2) /* ทําเมื่อเงื่อนไข 1 เปนเท็จ */ ขอความสั่ง /* ทําเมื่อเงื่อนไข 2 เปนจริง */ else ขอความสั่ง; /* ทําเมื่อเงื่อนไข 2 เปนเท็จ */

11 แบบฝึกหัด โปรแกรมการตัดเกรด แสดงการใชขอความสั่ง if/else ซอนกันหลายชั้น โดยให้ใส่ค่าคะแนนระหว่าง คะแนน เกณฑการตัดเกรด ถ้า คะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ได้ผลสอบเป็น EXCELLENT ถ้า คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ได้ผลสอบเป็น GOOD ถ้า คะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไป ได้ผลสอบเป็น FAIR ถ้า คะแนนน้อยกว่า 70 ได้ผลสอบเป็น FAIL

12 แบบฝึกหัด แบบทางเลือกเดียว
แบบฝึกหัด แบบทางเลือกเดียว ข้อ 1 บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า อีกคนละ 10% และให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน ขั้นตอนการประมวลผล รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน เปรียบเทียบค่า เงินเดือน - ถ้าน้อยกว่า 5000 ให้เงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * 10/100) คำนวณโบนัส = เงินเดือน * 3 แสดงผลลัพธ์ จบการทำงาน

13 แบบฝึกหัด แบบ 2 ทางเลือก
แบบฝึกหัด แบบ 2 ทางเลือก บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 5000 เพิ่ม 5% ให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน ขั้นตอนการประมวลผล รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน เปรียบเทียบค่า เงินเดือน < 5000 ถ้าเป็นจริง ให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100 ถ้าเป็นเท็จให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100 คำนวณเงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * อัตราเพิ่มเงินเดือน) โบนัส = เงินเดือน * 3 แสดงผลลัพธ์ จบการทำงาน

14 End Week 10


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google