งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข
ข้อสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2 สรุปข้อเสนอต่อ ครม. อีกครั้ง ส่วนราชการเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
ขั้นตอนการปรับค่าตอบแทน งานที่ต้องทำคู่ขนานระหว่างรอมติ ครม. จัดเก็บข้อมูลกำลังคน ร่างระเบียบเบิกจ่าย ครม. เห็นชอบ หลักการ 21 ธค. 47 ตั้ง คกก. พิจารณา รายละเอียดแล้ว เสนอ ครม. อีกครั้ง ภายใน 1 เดือน สรุปข้อเสนอต่อ ครม. อีกครั้ง งานที่ต้องทำในระยะต่อไป เตรียมข้อมูลตั้งงบฯ ปี 2549 เตรียมปรับเกณฑ์ ของปีที่ 2 มติ ครม. ประชุม คกก. ครั้งที่ 1 : 27 มค. 48 ครั้งที่ 2 : 8 กพ. 48 ครั้งที่ 3 : 22 กพ. 48 ครั้งที่ 4 : 4 มีค. 48 ครั้งที่ 5 : 9 มีค. 48 คณะกรรมการตามมติ ครม. เลขาธิการ ก.พ. ประธาน ปลัด ก. คลัง, ป. กลาโหม ป. มหาดไทย, สงป. สกอ., กพร., ปลัด กทม ดร. รุ่ง, นพ. ดำรงค์, ป. สธ. ก.พ. /กสธ. เลขาร่วม สงป. ออกงวดเงิน ประชุมกับวิชาชีพ 16 , 28 กพ. 48 1 , 2 ,7 มีค. 48 ส่วนราชการเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตค. 47

3 ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ประเภทค่าตอบแทน ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการฯ 1. ค่าตอบแทนด้วยเหตุลักษณะงานพิเศษ เป็นค่าตอบแทนประเภทที่กำหนดขึ้นใหม่ (รวมแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ที่เดิมเคยจ่ายอยู่แล้ว) 2. ค่าตอบแทนเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ เป็นค่าตอบแทนเดิมใช้งบ อื่น และเพิ่มใหม่บางส่วน 3. ค่าตอบแทนกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เป็นค่าตอบแทนเดิมที่ส่วนราชการใช้งบ อื่นอยู่แล้ว

4 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในสถานบริการพื้นที่เฉพาะ (สรุปผล)
กลุ่มสถานบริการ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พ. วิชาชีพ สถานบริการระดับอำเภอพื้นที่ทั่วไป 2,200 2,200 1,900 อยู่ในสถานบริการระดับอำเภอพื้นที่ ทั่วไป หลังปฏิบัติงานในภาครัฐครบ 3 ปี 5,000 5,000 2,500 ขอยกเลิกข้อจำกัดเดิม ไม่เกิน 60 เตียง และแพทย์ไม่เกิน 6 คน สถานบริการระดับอำเภอ ทุรกันดาร/ขาดแคลน ระดับ 1 10,000 10,000 5,000 1,000 สถานบริการระดับอำเภอ ทุรกันดาร/ขาดแคลน ระดับ 2 20,000 20,000 10,000 2,000 สถานบริการระดับจังหวัด พื้นที่พิเศษ ปีแรก 3 จว.ภาคใต้ 10,000 10,000 5,000 1,000

5 เวชปฏิบัติส่วนตัว สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
3. ค่าตอบแทนเพื่อการทุ่มเทให้กับราชการ โดยไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปฏิบัติงานด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค (รวมงานคุ้มครองผู้บริโภค) และฟื้นฟูสภาพ เป็นค่าตอบแทนประเภทที่ส่วนราชการต่างๆ จ่ายอยู่แล้ว จากเงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

6 กลุ่ม 1 แพทย์ทั่วไป ประมาณ 5,000 บ/ด
กลุ่ม 3 แพทย์เฉพาะทางสาขาขาดแคลนสูง ประกอบด้วย สาขาพยาธิวิทยา (ทั่วไป , กายวิภาค และคลินิก) สาขานิติเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา ประมาณ 15,000 บ/ด กลุ่ม 2 แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรทุกสาขานอกเหนือ กลุ่ม 3 หรือแพทย์กลุ่ม 1 ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ได้รับปริญญาโท/เอกด้านการแพทย์/สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนา คุณภาพงานด้านสุขภาพดีขึ้น หรือ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือ ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับอำเภอหรือศูนย์บริการระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ มีองค์ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หรือบริการเฉพาะด้าน ซึ่งมีผลประเมินการ ปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า 4 ปี นับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่ 1 หรือ เกณฑ์อื่น ๆ ที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า กำหนดตามความเหมาะสม ประมาณ 10,000 บ/ด กลุ่ม 1 แพทย์ทั่วไป ประมาณ 5,000 บ/ด

7 ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 ทันตแพทย์ทั่วไป ประมาณ 5,000 บ/ด
กลุ่ม 3 ทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรทุกสาขา ประมาณ 10,000 บ/ด กลุ่ม 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับปริญญาโท/เอกทางด้านทันตแพทย์และสาธารณสุข ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางทันตสุขภาพ ประมาณ 7,500 บ/ด กลุ่ม 1 ทันตแพทย์ทั่วไป ประมาณ 5,000 บ/ด

8 เภสัชกร ประมาณ 3,000 บ/ด ประมาณ 1,500 บ/ด
กลุ่ม 2 เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้มีภารกิจหลักในการ - เตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่ม โรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอดส์ วัณโรค เป็นต้น - งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน Post-marketing ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับและทำคดี ประมาณ 3,000 บ/ด กลุ่ม 1 เภสัชกรที่ให้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านอื่น นอกเหนือจากกลุ่ม 2 ประมาณ 1,500 บ/ด

9 พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 3 งานบริการพยาบาลวิสัญญี , การพยาบาล เวชปฏิบัติ , การพยาบาล ICU CCU หรือผู้ป่วยหนัก/วิกฤต , การพยาบาลติดเชื้อรุนแรง/อันตราย การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN และจบโทการพยาบาลเฉพาะทาง) และหัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพการบริการทางการพยาบาล ประมาณ 2,000 บ/ด กลุ่ม 2 งานบริการ ER, LR, OR, IPD, งานควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล (IC) และ งานตรวจและบำบัดพิเศษ ได้แก่ เคมีบำบัด รังสีรักษา ตรวจรักษาผ่านกล้อง/เครื่องมือพิเศษ งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก งานตรวจสวนหัวใจ งานไตเทียม งานบำบัดยาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพ งานให้คำปรึกษาพิเศษ (Counseling) งานตรวจรักษาขั้นต้นโดยพยาบาล ที่ได้รับอนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ฯลฯ ประมาณ 1,500 บ/ด กลุ่ม 1 งานบริการทางการพยาบาลในแผนก OPD, การพยาบาลครอบครัวและชุมชน , งานอนามัยชุมชน / โรงเรียน / อาชีวอนามัย ประมาณ 1,000 บ/ด หมายเหตุ : อาจารย์พยาบาลให้จัดกลุ่ม ตามการฝึกปฏิบัติและร่วมให้บริการด้านนั้น ๆ

10 จำนวนมีจำกัด ไม่จัดกลุ่มในรอบปีแรก
กลุ่มสหสาขา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีการแพทย์ แก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จิตวิทยาคลินิก จำนวนมีจำกัด ไม่จัดกลุ่มในรอบปีแรก ค่าตอบแทน ประมาณ 1,000 บ./ด.


ดาวน์โหลด ppt การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google