งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ผศ.ดร. สุชาติ โกทันย์

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๙ หน่วยกิต -หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต -หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๓๗ หน่วยกิต -หมวดวิชาชีพ ๖๔ หน่วยกิต -ฝึกปฏิบัติงาน ๑๒ หน่วยกิต -หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต

3 สาขาวิชารังสีเทคนิค รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์

4 แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักรังสีการแพทย์ ร.พ.รัฐบาล ร.พ.เอกชน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ควบคุมการใช้รังสี การออกใบอนุญาตเครื่องมือทางด้านรังสี ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการใช้รังสี) ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ผู้แทนยา ศึกษาต่อ ป.โท และป.เอก ทั้งในและต่างประเทศ (นักวิจัย ครู อาจารย์)

5 ค่าตอบแทนเฉลี่ย (ต่อเดือน)
นักรังสีการแพทย์ ร.พ.รัฐบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (12,000-25,000 บ.) ร.พ.เอกชน (22, ,000บ.) นักวิจัย (ขั้นต่ำ 10,800 บ.) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ควบคุมการใช้รังสี การออกใบอนุญาตเครื่องมือทางด้านรังสี ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการใช้รังสี) (อัตราเงินเดือน ตามระเบียบ กพ.) ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ผู้แทนยา ศึกษาต่อ ป.โท และป.เอก ทั้งในและต่างประเทศ (นักวิจัย ครู อาจารย์)


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google