งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 วัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้”ของประชาชน ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

3 ขั้นตอนการการให้บริการ
1. ลงชื่อในสมุดทะเบียน 2 กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและสืบค้นจากดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 4. ผู้ขอข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารและรับรอง สำเนาถูกต้อง หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานแนะนำให้ไปขออหน่วยงานอื่น

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google