งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ
โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของสำนักวิทยบริการ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Organization) 27 มีนาคม 2556 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

2 1. งานการให้การศึกษากับผู้ใช้บริการ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) มีระบบ Interactive กับผู้ใช้บริการ (การสืบค้น การเรียนรู้ ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

3

4 1. งานการให้การศึกษากับผู้ใช้บริการ (ต่อ)
1.2 พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ บริการเชิงรุก ได้แก่ การจัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ (ห้องสมุดเคลื่อนที่) ไปยังคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการ ของห้องสมุดเข้าถึงแหล่งชุมชนได้ อาจจะจัดตารางเวลาเป็น รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และกำหนดจุดให้บริการที่แน่นอน

5

6 1. งานการให้การศึกษากับผู้ใช้บริการ (ต่อ)
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการต่าง ๆ เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม มากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมร่วมตอบคำถามกับฐานข้อมูลออนไลน์ และมุมคุณธรรม จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Banner Slide, สถานีวิทยุออนไลน์ สำนักวิทยบริการ, ป้าย Acrylic ประชาสัมพันธ์ และป้ายตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ที่มุมคุณธรรม และ กิจกรรมการประกวดหนังสั้น เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด

7

8 2. การบริการชุมชน 2.1 จัดทำเอกสาร สื่อสารสนเทศ ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน (โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม) ในรูปแบบของแผ่นพับ เอกสารแจกฟรี มุมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน จัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน โดยนำสาระความรู้ มาจากสารสนเทศประเภทต่าง ๆ จากห้องสมุดไปเผยแพร่ และประยุกต์สารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อย่างแท้จริง

9

10 2. การบริการชุมชน (ต่อ) นำเสนอสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Computer Touch Screen High Speed Internet โดยสามารถให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพและทำการโพสต์ผ่านทาง Facebook ได้ทันที และสามารถแสดงภาพถ่ายตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมในรูปแบบ Real Time ซึ่งจะสามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ณ วันนั้น ๆ ได้ รวมถึงการเลือกชมภาพการจัดกิจกรรมของสำนักวิทยบริการในครั้งที่ผ่านมา ได้เช่นกัน

11 2. การบริการชุมชน (ต่อ) 2.2 มีความร่วมมือ ประสานงานกับชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจะส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดกิจกรรมทางด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร แก่ชุมชน

12 2. การบริการชุมชน (ต่อ) 2.3 เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ เด็ก เยาวชน และผู้ใช้บริการ เช่น การประกวด เล่านิทาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่น ๆ

13 2. การบริการชุมชน (ต่อ) 2.4 จัดโครงการบริการชุมชนให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 2.5 จัดทำข้อมูลเชิงรุก พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล การบริการชุมชน ต่าง ๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบริการชุมชน การจัดโครงการต่าง ๆ ฐานข้อมูลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษาต่าง ๆ ฐานข้อมูลบุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ฐานข้อมูลบริการชุมชน

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google