งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

17 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
679 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร – 5 กลุ่มจัดตั้งฯ ต่อ 18 นายไพโรจน์ นิ่มสังข์ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นายเรไร ผิวจันทร์ หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งฯ

18 ความหมายของสหกรณ์ สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง
หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้ ( ความหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542)

19 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธี
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ โดย มีกิจการร่วมกัน มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับ

20 อำนาจกระทำการ ดำเนินธุรกิจการผลิต ให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการและที่อื่น รับฝากเงิน

21 อำนาจกระทำการ (ต่อ) ให้กู้ ให้สินเชื่อ จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ฯลฯ ในทรัพย์สิน ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวหรือเนื่องกัน ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

22 ประเภทของสหกรณ์ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม
4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ 6. สหกรณ์บริการ 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

23 หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางสำหรับสหกรณ์ที่เชื่อมั่น ในอุดมการณ์สหกรณ์ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ

24 หลักสหกรณ์สากล 7 หลัก 1. เปิดรับสมาชิกทั่วไปตามความสมัครใจ
2. ควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 4. มีการปกครองตนเอง – มีอิสระ 5. ให้การศึกษาอบรม – ข่าวสาร 6. ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. เอื้ออาทรต่อชุมชน -- สังคม

25 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
1 ที่ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก - เลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวน ไม่น้อยกว่าสิบคน

26 2 คณะผู้จัดตั้งดำเนินการต่อไป
2 คณะผู้จัดตั้งดำเนินการต่อไป เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดแผนธุรกิจ ทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก/จำนวนหุ้นที่จะถือ ร่างข้อบังคับสหกรณ์

27 3 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
3 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ กำหนดข้อบังคับสหกรณ์ รับทราบเรื่องที่คณะผู้จัดตั้งฯดำเนินการ

28 4 คณะผู้จัดตั้งจัดทำคำขอจดทะเบียน
4 คณะผู้จัดตั้งจัดทำคำขอจดทะเบียน คำขอตามแบบนายทะเบียนกำหนด สำเนารายงานการประชุม แผนธุรกิจ บัญชีรายชื่อสมาชิกลงลายมือชื่อและหุ้นที่จะถือ ข้อบังคับสหกรณ์

29 5 นายทะเบียนฯพิจารณาคำขอจดทะเบียน
5 นายทะเบียนฯพิจารณาคำขอจดทะเบียน สั่งแก้ไขหรือดำเนินการ หากรายการเกี่ยวกับ คำขอไม่ถูกต้อง

30 6 สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล
6 สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันจดทะเบียนทาง INTER NET โดยสหกรณ์จังหวัดปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์

31 โครงสร้างการบริหารสหกรณ์
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก ที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ - เลือกตั้ง - จัดจ้าง ผู้จัดการ บัญชี สินเชื่อ ตลาด ธุรการ ส่งเสริมอาชีพ

32 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google