งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การจัดตั้งสหกรณ์” ง่ายนิดเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การจัดตั้งสหกรณ์” ง่ายนิดเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การจัดตั้งสหกรณ์” ง่ายนิดเดียว
ประสานงาน 1 ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 6 สหกรณ์ 3 จองชื่อสหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

2 ขั้นที่ 1 ประสานงาน คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดฝึกอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

3 ขั้นที่ 2 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ
ขั้นที่ 2 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เพื่อเป็นผู้แทนดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ 2.1 กำหนดชื่อสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงลำดับตามความต้องการ 2.2

4 ขั้นที่ 3 จองชื่อสหกรณ์
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จองชื่อสหกรณ์ ผ่าน website กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เมนูระบบจองชื่อสหกรณ์ online) 3.1 หรือ แจ้งชื่อสหกรณ์ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดหรือ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบ 3.2

5 ขั้นที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
1 เลือกประเภทและกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 2 จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 3 จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 4 จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์

6 ขั้นที่ 5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
5.1 รับทราบชื่อ การกำหนดประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ร่วมกันพิจารณา แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้จัดทำไว้ เพื่อกำหนดให้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ 5.2

7 ขั้นที่ 6 ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์
ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ตรวจสอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ จดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt “การจัดตั้งสหกรณ์” ง่ายนิดเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google