งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2554) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ตามการบริหารราชการปัจจุบัน) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง ส่วนอำนวยการ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนติดตามประเมินผล ส่วนจัดการงบประมาณ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนฝึกอบรม ส่วนการคลัง ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนอำนวยการ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ส่วนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สำนักงานโครงการ ฯ Phukieo-EU ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนควบคุมไฟป่า ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักอุทยานแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ ส่วนสื่อความหมาย ส่วนจัดการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ส่วนจัดการทรัพยากร ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานโครงการ GMS BCI ประเทศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ส่วนอำนวยการ ส่วนประสานงานโครงการสาธิตการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ ส่วนวิจัยต้นน้ำ ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ ส่วนภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้ำภาคเหนือ ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กลุ่มงานพันธุกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มงานวิจัยการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์ สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนอำนวยการ ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนภูมิสารสนเทศ ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการด้านพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มงานด่านตรวจสัตว์ป่า กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานกฏหมาย กลุ่มงานสืบสวน กลุ่มงานคดี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 ส่วนอำนวยการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนจัดการต้นน้ำ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ *สำนักสนองงานพระราชดำริ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 กลุ่มประสานงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ * หมายเหตุ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน


ดาวน์โหลด ppt กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google