งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

2 โครงสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

3 วิธีการเรียน ในช่วงต้นนี้จะขออธิบายถึงโมดูลการเรียนต่างๆ ของบทเรียนก่อน ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ โมดูลเนื้อหาการเรียน (คือการเรียนตัวบทเรียน) โมดูลการฝึกทักษะและแบบฝึกหัด (คือการนำเนื้อหาในบทเรียน มาอธิบายแบ่งเป็นส่วนๆ เช่น ส่วนคำศัพท์ ส่วนไวยากรณ์ ส่วนตัวอักษร ฯลฯ

4

5 โมดูลเนื้อหาการเรียน

6 การทำความเข้าใจในภาพรวม (Overall Comprehension)

7 การทำความเข้าใจในภาพรวม (Overall Comprehension)
เป็นการนำเนื้อหาในบทเรียนมาทำเป็นรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหวในการนำเสนอดำเนินเรื่อง มีเสียงพูดโดยใช้สำเนียงปักกิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงอารมณ์ ท่าทาง คนที่เข้ามาร่วมสนทนา ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกแสดงตัวอักษรจีน พินอิน อังกฤษ ใต้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวหรือไม่ตามความก้าวหน้าของนักเรียนหรือระดับที่ต่างกัน

8 เลือกว่าจะแสดง พินอิน (P) อักษรจีน (汉) หรือ อังกฤษ (En) หรือไม่

9 คำอธิบายปุ่มการทำงาน
กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าช่วยเหลือ กดปุ่มนี้เพื่อดูประโยคสำคัญ (key point) ของบทนี้ กดปุ่มนี้เพื่อให้บทเรียน พูดประโยคนั้นซ้ำอีกรอบหนึ่ง กดปุ่มนี้เพื่อย้อนดูประโยคในบทเรียนที่ได้เรียนมา กดปุ่มนี้เพื่อเรียนทั้งหมดใหม่อีกรอบหนึ่ง กดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการเรียนในส่วนอื่นต่อไป กดปุ่มนี้เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

10 การเลียนแบบอ่านตาม (Repeating and Imitating)

11 การเลียนแบบอ่านตาม (Repeating and Imitating)
เป็นการฝึกพูดตาม โดยจะมีเสียงเจ้าของภาษา พูดประโยคที่ได้เรียนมา จากนั้นจึงให้นักเรียนอ่านตามใส่ไมโครโฟน หลังจากนักเรียนอ่านตามเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะประเมินการออกเสียงของนักเรียนทันที เมื่อทำผลงานได้ดี ก็จะมีใบหน้ายิ้ม ( ) ถ้าได้แค่พื้นฐานก็จะมีใบหน้าธรรมดา ( ) ถ้าได้ไม่ดีก็จะมีใบหน้าเศร้าสร้อย ( ) สามารถเล่นใหม่หรือฟังสิ่งที่นักเรียนพูดไปได้

12

13 คำอธิบายปุ่มการทำงาน (เพิ่มเติม)
กดปุ่มนี้เพื่อเล่นเสียงของผู้เรียนที่เพิ่งได้พูดไป กับเสียงของเจ้าของภาษาเพื่อเปรียบเทียบ

14 บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจำลอง (Comparing the Recordings)

15 บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจำลอง (Comparing the Recordings)
หลังจากที่เรียน โปรแกรมจะขึ้นตัวอักษรจีน พินอินและภาษาอังกฤษ จากนั้นนักเรียนต้องอ่านประโยคเอง ระบบจะเล่นเสียงที่นักเรียนได้อ่านไปและมีเสียงของเจ้าของภาษาขึ้นตามมาให้เปรียบเทียบ (ไม่มีการประเมินผล) การฝึกแบบนี้สะดวกแก่การให้นักเรียนค้นพบปัญหาในการออกเสียงและ แก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยตนเอง

16

17 การจำลองการสนทนาในสถานการณ์จริง (Mock Social Situation)

18 การจำลองการสนทนาในสถานการณ์จริง (Mock Social Situation)
ระบบจะให้ข้อมูลและบทสนทนาตัวอย่างมาชุดหนึ่ง ตรงนี้ ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกพูดตามข้อมูลที่ให้มาหรือจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของผู้เรียนเองก็ได้ และเมื่อจบการสนทนาแล้ว ผู้เรียนสามารถกลับมาฟังในสิ่งที่ตนเองได้พูดออกไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

19

20 โมดูลการฝึกทักษะและแบบฝึกหัด

21 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องประโยคสำคัญ (Note on Socializing and Exercises)

22 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องประโยคสำคัญ
เน้นในเรื่องประโยคสำคัญที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการออกเสียงตามหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ เช่น การถามอายุเด็ก การถามอายุผู้ใหญ่ การถามอายุผู้อาวุโส

23

24 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องประโยคสำคัญ
เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดตัวท้ายหน่วยจะเน้นเรื่องการนำไปใช้ กล่าวคือ จะมีเสียงคนจีนขึ้นมา ซึ่งจะมีทั้งคำถามแล้วให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง หรือ เป็นบทสนทนาแล้วเลือกรูปให้เข้ากับบทสนทนา

25

26 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องคำศัพท์ (Note on Words and Exercises)

27 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องคำศัพท์
หัวข้อนี้จะสอนเรื่องของคำศัพท์ใหม่ประจำบทพร้อมทั้งวิธีการออกเสียงซึ่งมีทั้งเสียงผู้ชายและผู้หญิง

28

29 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องคำศัพท์
เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเกี่ยวกับคำศัพท์จะมีรูปแบบเป็นการนำคำศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ทำในช่วงท้าย

30

31 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ์ (Note on Grammar and Exercises)

32 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ์
หัวข้อนี้จะสอนเรื่องของหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในบท พร้อมด้วยประโยคตัวอย่างและการออกเสียง

33

34 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ์
เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ จะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียงคำในประโยค การเลือกตำแหน่งคำในประโยค เป็นต้น

35

36 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องตัวอักษร (Note on Characters and Exercises)

37 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องตัวอักษร
การเขียนอักษรจีนโดยการใช้ภาพเคลื่อนไหวมาเขียนทีละขีด พร้อมระบุลำดับเป็นตัวเลขและอ่านชื่อขีดให้ฟัง ผู้เรียนยังสามารถเขียนตัวอักษรด้วยเมาส์ในกระดานด้านขวา โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้เรียนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่

38

39 การฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในเรื่องตัวอักษร
เมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว กดปุ่ม ก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัด หลังจากที่ฝึกเขียนแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวอักษร มีทั้งรูปแบบ ให้ตัวอักษรมา แล้วเลือกพินอินที่ถูกต้องหรือ มีเสียงขึ้นมาแล้วเลือกตัวอักษรจีน

40

41 การฝึกทักษะในเรื่องการออกเสียง (Note on Phonetic and Exercises)

42 การฝึกทักษะในเรื่องการออกเสียง
หัวข้อนี้จะสอนเรื่องการออกเสียงโดยจะมีตารางพินอินขึ้นมาให้ จากนั้นพอผู้เรียนกดไปยังตัวพินอินตัวใดก็จะมีเสียงขึ้นมาให้ฟังและฝึกอ่านตาม

43

44 แบบทดสอบประจำโมดูลการฝึกทักษะ

45 แบบทดสอบประจำโมดูลการฝึกทักษะ
เมื่อทำแบบฝึกหัดแต่ละการฝึกทักษะแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบ ในแต่ละโมดูลการฝึกทักษะ จะมีแบบฝึกหัดสองอย่างคือ แบบฝึกหัดหลังจากฝึกทักษะจบ แบบฝึกหัดทดสอบ ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 70% หากผู้เรียนทำคะแนนได้ต่ำกว่า 70% ระบบจะให้กลับไปฝึกฝนทักษะนั้นใหม่อีกรอบหนึ่ง และคะแนนที่ผู้เรียนทำได้ในแบบฝึกหัดนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย และผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เรียนทำผิดในข้อใด และเลือกตัวเลือกในข้อใด

46 ข้อแนะนำในการเรียน หากท่านยังไม่ทราบว่าจะจัดลำดับการเรียนอย่างไร ทางเรามีข้อแนะนำดังนี้: เข้าเรียนคำศัพท์ใหม่ก่อน (Note on Words and Exercises) ยังไม่ต้องสนใจแบบฝึกหัด จากนั้นเรียนในโมดูลเนื้อหาการเรียนในแต่ละบทตามลำดับ คือ Overall Comprehension Repeating and Imitating Comparing the Recordings Mock Social Situation

47 ข้อแนะนำในการเรียน จากนั้นเรียนในโมดูลการฝึกทักษะต่างๆ คือ
Note on Socializing and Exercises Note on Words and Exercises Note on Grammar and Exercises Note on Characters and Exercises Note on Phonetic and Exercises และเมื่อฝึกทักษะเสร็จแล้ว จึงค่อยทำแบบทดสอบ (จะทำหลังจากเรียนเสร็จก็ได้)

48 บทสรุปวิธีการเรียน จะเห็นได้ว่าบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese นี้ไม่ยุ่งยาก ซึ่งจะเหมือนกับ เรียนในหนังสือแบบเรียนภาษาจีนทั่วไป ที่แบ่งเป็นส่วนบทเรียนและฝึกทักษะออกจากกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนว่าจะเรียนส่วนไหนก่อนก็ได้ แต่ทางเราแนะนำว่าควรเริ่มที่คำศัพท์ใหม่ก่อน จากนั้นค่อยขึ้นบทเรียนและฝึกทักษะอย่างอื่นต่อไป

49 ติดต่อสอบถาม หากท่านใดมีคำถามต้องการจะสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางนี้ MSN : โทรศัพท์/โทรสาร : , ที่อยู่ : บริษัทความรู้บูรพา จำกัด 330 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google