งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง “บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁?” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง “บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁?” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง “บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁?” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁?” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูพรทิพย์ หาญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี

2 สาระการเรียนรู้ ลำดับที่ คำศัพท์ภาษาจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล 1 爸爸
Bàba ป้า ป่ะ พ่อ 2 妈妈 Māma มา ม่ะ แม่ 3 哥哥 Gēge เกอ เกอ พี่ชาย 4 姐姐 Jiějie เจี่ย เจีย พี่สาว 5 妹妹 Mèimei เม้ย เมย น้องสาว 6 弟弟 Dìdi ตี้ ติ น้องชาย 7 เหอ และ, กับ

3 สาระการเรียนรู้ บทสนทนา “บ้านคุณมีใครบ้าง” A : 你家有几口人? B : 我家有 口人。 A : 你家有谁? B : 我家有………………和我。 คำอ่าน A : หนี่ เจีย โหย่ว จี่ โค่ว เริน? B : หว่อ เจีย โหย่ว โค่ว เริน. A : หนี่ เจีย โหย่ว เสย? B : หว่อ เจีย โหย่ว เหอ หว่อ. คำแปล A : บ้านของคุณมีกี่คน? B : บ้านของฉันมี______ คน. A : บ้านคุณมีใครบ้าง? B : บ้านฉันมี และ ฉัน.

4 วัตถุประสงค์ เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ
นักเรียนสามารถบอกจำนวนสมาชิก และ สามารถบอกว่ามีใครบ้าง ในครอบครัวได้ นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่างชัดเจน นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้มาแต่งประโยคเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์

5 คำถามกำหนดการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด คำศัพท์ภาษาจีนที่เป็นสรรพนามเรียกบุคคลในภาษาจีนมีมากกว่าภาษาไทย และแบ่งชัดเจนมากกว่า เช่น คำว่า “น้า” ในภาษาไทยจะหมายถึง น้องของแม่ (ทั้งชายและหญิง) แต่ในภาษาจีนจะมีการแบ่งเป็น 舅舅 (น้าผู้ชาย) 阿姨 (น้าผู้หญิง) คำถาม นักเรียนคิดว่า คำศัพท์การเรียกสรรพนามของไทย ควรมีการแบ่งให้ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่? เพราะเหตุใด?

6 คำถามประจำหน่วย นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คนรุ่นหลังสามารถเรียกสรรพนาม ตามลำดับเครือญาติได้อย่างถูกต้อง คำถามประจำบท 1. คำว่า 爸爸 หมายถึงใคร? 2. คำว่า 弟弟 หมายถึงใคร? 3. 爸爸的弟弟คือ 舅舅 ใช่หรือไม่ ? 4. 你家有几口人?

7 เครื่องมือการประเมิน (การประเมินรวบยอด)
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 1. นักเรียนอ่านคำศัพท์และออกเสียงเป็นภาษาจีนได้อย่างชัดเจน สังเกตจากการอ่านออกเสียงของตัวผู้เรียน ครูสังเกตการออกเสียงคำศัพท์ของนักเรียน ออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบการออกเสียงภาษาจีน 2. นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ได้ - สังเกตจากการตอบ คำถาม คำศัพท์ที่ใช้ถาม - นักเรียนสามารถบอกความหมายของศัพท์ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถพูดสนทนาตามบทสนทนาได้ สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน ชั้นเรียน สังเกตจากการตอบคำถาม นักเรียนแสดงบทสนทนาโต้ตอบหน้าชั้นเรียน บทสนทนา นักเรียนสนุกและร่วมตอบคำถามตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

8 เกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การวัดระดับมากที่สุด 4 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การวัดระดับมาก 3 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การวัดระดับดี 2 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การวัดระดับพอใช้ 1 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การวัดระดับปรับปรุง

9 แบบประเมิน ประเมินโดย .....................................
นักเรียนที่ได้รับการประเมิน ชื่อ นามสกุล ชั้น ประเมินโดย (ครูพรทิพย์ หาญชัย) ที่ เรื่องที่ประเมิน 5 4 3 2 1 นักเรียนอ่านคำศัพท์และออกเสียงเป็นภาษาจีนได้อย่างชัดเจน นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ได้ นักเรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถพูดสนทนาตามบทสนทนาได้ รวม คะแนน

10 แนวคิดสำหรับโครงงาน 你家有谁?
แนวคิดสำหรับโครงงาน 你家有谁? การพัฒนาแนวคิดสำหรับทำโครงงาน ตามรูปแบบ GRASP เป้าหมาย Goal นักเรียนสามารถเลือกใช้สรรพนามเรียกบุคคล ได้อย่างถูกต้อง 2. บทบาท Role นักเรียนสมมุติบทบาทเป็นบุคคลต่าง ๆ ได้ แล้วสามารถเรียกสรรพนามแทนบุคคลต่าง ๆ ได้ เช่น **นักเรียนสมมุติบทบาทเป็นคุณแม่ นักเรียนจะเรียกคุณปู่ว่าอย่างไร แล้วจะเรียกลูกชายของน้องสาวว่าอย่างไร**

11 แนวคิดสำหรับโครงงาน 你家有谁?
แนวคิดสำหรับโครงงาน 你家有谁? 3. กลุ่มผู้ชม Audience นักเรียนในโรงเรียน, นักเรียนโรงเรียนอื่น, บุคคลทั่วไป 4. ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and taske ออกแบบโครงงานโดยสมมุติบทบาทตัวเองว่าเป็นใครในครอบครัว แล้วนำเสนอผลงาน โดยการแจกแจงว่าถ้าตัวเองอยู่ในตำแหน่ง X แล้วจะเรียก บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งอื่นว่าอย่างไร 5. ผลงาน Products โครงงาน และรายงานสรุปของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง “บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁?” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google