งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

2

3 Contents  แนะนำวิทยากร  เนื้อหาอบรม
 Social Media : ครูสอนดี | Facebook

4  วิทยากร ชื่อ-สกุล : ศน.วินัย ปานโท้ (วินัย) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ จ.พิษณุโลก เขต 2 เบอร์โทร : การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

5  วิทยากร ชื่อ-สกุล : อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี (ยุทธ) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เบอร์โทร : การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

6  วิทยากร ชื่อ-สกุล : อ.วสันต์ ศรีหิรัญ (เก่ง) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่ง : รองคณบดี คณะครุศาสตร์ เบอร์โทร : การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

7  วิทยากร ชื่อ-สกุล : อ.พันธ์ทิพย์ ลิมปพันธ์ (ตั๊ก) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่ง : รองคณบดี คณะครุศาสตร์ เบอร์โทร : การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

8  วิทยากร ชื่อ-สกุล : อ.เพ็ญภรณ์ เหลียวเจริญวัฒน์ (หมวย) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เบอร์โทร : การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

9  วิทยากร ชื่อ-สกุล : ครูรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์ (หวาน) สังกัด : สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตำแหน่ง : ครู คศ. 1 เบอร์โทร : การศึกษา ปริญญาตรี : ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

10 http://krusorundee.net “ครูสอนดี”

11 http://www.facebook.com “ครูรุ่นใหม่หัวใจไอที”

12 ADDIE model หลักการออกแบบของ
ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน ทำให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน e-Learning ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบและการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ได้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

13 Evaluation (การประเมินผล) Analysis (การวิเคราะห์) Design (การออกแบบ)
Development (การพัฒนา) Implementation (การนำไปใช้)

14 Analysis (การวิเคราะห์)
การกำหนดหัวเรื่อง และวัตถุประสงค์ทั่วไป การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา

15 Design (การออกแบบ) การออกแบบบทเรียน การออกแบบผังงาน และบทดำเนินเรื่อง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา, แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ การออกแบบบทเรียน การเขียนผังงาน (Flowchart) ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) การออกแบบผังงาน และบทดำเนินเรื่อง กำหนดความละเอียดภาพ จัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพ กำหนดรูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ฉากหลัง กำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บทเรียน การออกแบบหน้าจอภาพ

16 Development (การพัฒนา)
เป็นขั้นตอนการสร้าง/ เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสาร การเตรียมการ เตรียมข้อความ, ภาพ, เสียง และโปรแกรมการจัดบทเรียน การสร้างบทเรียน เปลี่ยน Storyboard ให้กลายเป็นบทเรียน การสร้างเอกสารประกอบการเรียน

17 Implementation (การนำไปใช้)
นำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพ ความเหมาะสม หาประสิทธิภาพ E1/E2 กับกลุ่มเป้าหมาย

18 Evaluation (การประเมินผล)
การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนด้วยบทเรียนที่สร้างขึ้น เรียนด้วยการสอนแบบปกติ หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียน

19 สรุป แบบจำลอง ADDIE เป็นแบบจำลองตามจุดมุ่งหมายทั่วไปมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์การสอนและยังประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบโปรแกรมก็ได้

20 THE END ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google