งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

2 คำถาม ๑. ในมุมของผู้ปกครอง มองคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร
๒. ผู้ปกครองมองเห็นคณิตศาสตร์อะไรบ้างใน ชีวิตประจำวัน

3 เป้าหมายด้านกัลยาณมิตร
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด การ คำนวณ และนำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ๒.ให้นักเรียนมีความสุข สนุก กระตือรือร้นที่จะเรียน และนำ ความรู้ในห้องเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน ( สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ )

4 เป้าหมายด้านสิปปทายก
- สามารถอ่าน เขียน บอกค่าและเรียงลำดับ จำนวน 1 ถึง 100 และ 0 ได้ - การบวกลบคิดวิเคราะห์โจทย์เลข โจทย์ปัญหา และหาคำตอบได้ - การวัด ชั่ง ตวง โดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่ มาตรฐาน - รูปเรขาคณิต เงิน เวลา

5 กิจกรรมที่จะพาไปสู่เป้าหมาย
1. กระปุกบุญ โครงการธนาคารทรัพยากร 2. โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม เพลง การทำ กิจกรรมปฏิบัติจริงในห้องเรียน เชื่อมโยงหลักธรรมะเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของ นักเรียน เช่น นิทานคณิตศาสตร์ธรรมะ การทำโจทย์ ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาธรรมะ

6 โครงการคณิตศาสตร์ “ กระปุกบุญ ” วิชาการ วิถีชีวิต ทักษะการคิด คำนวณ
เรียนรู้เรื่อง เงิน การทำบันทึก รายรับ – รายจ่าย ขั้นตอนการทำ กระปุกบุญ การจัดสรรเงิน ออกเป็น สัดส่วน การใช้จ่ายเงินใน ชีวิตประจำวัน การเป็นผู้ให้ ( การแบ่งปัน) รู้จักการ ประหยัดอด ออม โครงการคณิตศาสตร์ “ กระปุกบุญ ”

7 การชั่งกระเป๋า นักเรียน
วิชาการ วิถีชีวิต การชั่ง เรขาคณิต หน่วยการ ชั่ง การประมาณ ค่ากับการชั่ง การ เปรียบเทียบ น้ำหนัก รูปทรง ขนาดของ รูปทรง การเปรียบเทียบ พื้นที่ ประเภทของ กระเป๋า การเลือกสรร ขนาดของ กระเป๋า และมิติ ของกระเป๋า น้ำหนักของกระเป๋าก่อน กับหลังใส่สิ่งของ ขนาดกับความ จุของกระเป๋า น้ำหนักของกระเป๋าแต่ละ ประเภท ขนาด รูปร่างที่ เหมาะสมกับการ ใช้งาน ความคุ้มค่าและ คงทนในการใช้ งาน สะพายหลัง (เป้) ล้อลาก การใช้พื้นที่กระเป๋า ในการจัดเก็บของ การคาดคะเนพื้นที่ กับการใช้งาน กระเป๋าถือ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google