งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป.2 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน1,000”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป.2 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน1,000”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป.2 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน1,000”
ตอน Card จำนวนนับ มหาสนุก

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ ไม่เกิน1,000
จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 1. การเขียน และการอ่าน จำนวนคู่ และจำนวนคี่ 2. ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 3. การเขียนในรูปการกระจาย 4. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

3 แผ่นภาพ กิจกรรม Card จำนวนนับมหาสนุก
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม แผ่น Card สำหรับนักเรียนคนละ 1 ใบ แผ่นภาพประกอบสำหรับนักเรียนคนละ 1 ชุด (ประกอบด้วย แผ่น 100 ช่อง 9 แผ่น / แผ่น 10 ช่อง 9 แผ่น / แผ่น 1 ช่อง 9 แผ่น

4 กิจกรรมแผ่น Card จำนวนนับมหาสนุก
แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข 3 หลัก คนละ 1 ตัว และให้ใส่ตัวเลขนั้นไปใน เลขโจทย์ ของ Card จำนวนนับ ให้อ่านตัวเลขจำนวนนับที่ เลือกเอาไว้ และระบุว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ ระบายสี ที่เสาภาพระบายสี ตามตัวเลขที่ตั้งไว้ เลือก แผ่นภาพ ตามตัวเลขที่ตั้งไว้ ใส่ค่าประจำหลัก ตามตารางขั้นบันได ( หัวข้อที่ 4 ค่าประจำหลัก) เขียนในรูปการกระจาย (หัวข้อที่ 5)

5 กิจกรรมแผ่น Card จำนวนนับมหาสนุก
กิจกรรม ที่ 2 (การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ ให้นักเรียนนับแผ่น Card ของตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มทีละ คน และ บอกว่า ของตัวเอง เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า หรือน้อยกว่า ให้นักเรียน วงลำดับของ Card ว่า ตัวเองอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ โดยเรียงจากมากไปน้อย ให้นักเรียน วงลำดับของ Card อีกครั้ง ว่า ตัวเองอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ โดยเรียงจากน้อยไปมาก

6 กิจกรรมแผ่น Card จำนวนนับมหาสนุก
กิจกรรม ที่ 3 (การบวก และการลบ) ให้นักเรียน เลือก แผ่นกิจกรรม 2 ใบ ที่ทำให้มีผลบวกมากที่สุด แต่ไม่เกิน 999 โดยให้ทำ Card จำนวนนับขึ้นมาอีก 1 ใบ ให้มีค่าเท่ากับ คำตอบที่ได้มา ให้นักเรียน เลือก แผ่นกิจกรรม 2 ใบ ที่ทำให้ผลลบ มีค่าน้อยที่สุด โดยให้ทำ Card จำนวนนับขึ้นมาอีก 1 ใบ ให้มีค่าเท่ากับ คำตอบที่ได้มา


ดาวน์โหลด ppt ป.2 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน1,000”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google