งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป.6 บทที่ 1 “จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป.6 บทที่ 1 “จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป.6 บทที่ 1 “จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร”
2 3 5 4 6 7 8 9 ป.6 บทที่ 1 “จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร”

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ และการบวกลบ คูณหาร
1. ค่าประจำหลัก 2. การประมาณค่า 3. การแจกแจง และการเปลี่ยนหมู่ 4. การ + - x / 5. โจทย์ปัญหา

3 แผ่นภาพ กิจกรรม Card จำนวนนับ และการประมาณค่า
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม แผ่น Card (เลขเกิน 100,000) สำหรับนักเรียนคนละ 1 ใบ Set ตัวเลข 1-9

4 กิจกรรม “ เลือก เรียง เล่น 3” ตอน + - x /
แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข เลือกเลขตั้งแต่ 0-9 มาเรียงลำดับตัวเลข โดยต้องใช้ให้หมดทุกตัว แล้วโดยให้ทำตามเงื่อนไข Card จำนวนนับให้ครบทั้ง 3 ข้อ ให้นักเรียนเริ่มการประเมินค่า โดยเริ่มตั้งแต่ ประมาณค่า หลักสิบ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงหลักที่มากที่สุด โดยให้บอกค่าประมาณพร้อมทั้งบอกเหตุผล ให้นักเรียน จับกลุ่ม 2 คน และ 3 คน ให้นำเลขของนักเรียนมาบวกกัน จากนั้นสลับ ตัวตั้งเลขไม่ให้ซ้ำเดิม แล้วลองบวกอีกครั้ง ดูผลที่เกิดขึ้น (พร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์ และให้นักเรียนลองสังเกตุ พร้อมสรุปผล) 4. แจกเลข สุ่ม ตั้งแต่ 1-9 ให้กับนักเรียนกลุ่ม ละ 1 ใบ จากนั้นให้นำ เลขที่ ได้มาคูณเข้ากับ ผลบวกของข้อที่ 3 จดคำตอบไว้ หลังจากนั้น ให้นักเรียนนำเลขที่ได้รับมา คุณกับเลขของตนเอง หลักจากนั้น เอาผลคูณของตัวเอง มาบวกกับกลุ่มเดิม พร้อม เขียนประโยคสัญลักษณ์ และสรุปผล 5. นำเลขทั้ง 5 ตัวที่มีในกลุ่ม พร้อมกับ ตัวเลขที่ได้รับแจก มาตั้ง โจทย์คำถาม พร้อม วิเคราะห์ โจทย์ที่ตั้งขึ้นมา พร้อมทั้งหาคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ป.6 บทที่ 1 “จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google